LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 7, 261-269; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.401

MODEL DOJRZAŁOŚCI LOGISTYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH: STAN OBECNY I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ

Monika Kosacka-Olejnik

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Współcześnie logistyka uznawana jest za kluczowy czynnik sukcesu, co skutkuje istotnością zagadnienia dojrzałości logistycznej. Współcześnie, w literaturze wciąż brak jest systematycznego przeglądu literatury, podsumowującego stan wiedzy w zakresie dojrzałości logistycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, za główny cel artykuły przyjęto wypełnić zidentyfikowaną lukę poprzez weryfikowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie rozwoju dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych, wykorzystując przygotowaną procedurę do analizy literatury.

Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego poziomu wiedzy na temat modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych, wykorzystując w tym celu opracowaną procedurę przeglądu literatury.

Wyniki: Opracowano procedurę dokonywania przeglądu literatury, która została wykorzystana do analizy oraz klasyfikacji zidentyfikowanych w literaturze opracowań podejmujących tematykę dojrzałości logistycznej celem identyfikacji dojrzałości logistycznej, istniejących modeli, ich struktury oraz obszarów dokonywania oceny. W rezultacie ukazano lukę badawczą dotyczącą modeli dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych.

Wnioski: Oczekiwane wyniki badań przyczynią się do usystematyzowania wiedzy na temat realizacji procesów logistycznych w sektorze usług, co będzie oddziaływało na poziom wiedzy teoretycznej na temat  ekonomii, zarządzania i logistyki. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane jako podstawa do opracowania podstaw modelu dojrzałości logistycznej, lecz również jako przewodnik w prowadzeniu badań nad aktualnym stanem literatury w danym zakresie.

Słowa kluczowe: dojrzałość logistyczna, przegląd literatury, aktualny stan wiedzy, sektor usług
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kosacka-Olejnik, Monika. "Logistics maturity model in the service industry: state of art and research implications ." Logforum 16.2 (2020): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.401
APA Monika Kosacka-Olejnik (2020). Logistics maturity model in the service industry: state of art and research implications . Logforum 16 (2), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.401
ISO 690 KOSACKA-OLEJNIK, Monika. Logistics maturity model in the service industry: state of art and research implications . Logforum, 2020, 16.2: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.401