LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 5, 239-250; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432

METODA OKRESOWA COPRAS-G: ZASTOSOWANIE WSKAũNIKA SPRAWNOŚCI LOGISTYCZNEJ (LPI)

Burcu Adiguzel Mercangoz, Bahadir Yildirim, Sultan Kuzu Yildirim

Istanbul University, Istanbul, Turkey

Streszczenie:

Wstęp: Logistyka jest istotną częścią handlu wielu krajów. Wkład w postaci surowców oraz energii jest niezbędny w procesie produkcji, wymaga on jednak najczęściej transportu, tak samo jak i wyroby finalne uzyskanie w procesie produkcji, zrealizowanego w efektywny sposób jako element całego procesu logistycznego. W celu pomiaru tego procesu w różnych krajach, Bank Światowy publikuje w okresach dwuletnich dane dotyczące aktywności logistycznych.

Metody: Podstawowym celem tej pracy jest dostarczenie oceny działalności logistycznej wybranych krajów w wybranym okresie czasu.  Liczby szare są stosowane do określenia danych dla danego okresu oraz zastosowania metody Complex Proportional Assessment of Alternatives (COPRAS). Stworzono ranking sprawności logistycznej obejmujący 28 państw członkowskich UE oraz 5 państw kandydujących do EU. W celu oszacowania poprawności danych wyliczonych przy pomocy metody COPRAS, wykonano podwójne porównanie otrzymanych rankingów przy użyciu metod Spearman Rank oraz korelacji Kendalla Tau.

Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że dane otrzymane poprzez użyciu liczb szarych reprezentują dane LPI badanych krajów w wybranym okresie. Występujące różnice, ujawnione w postaci współczynników korelacji Spearman i Kendall, nie są istotne. Ranking uzyskany w oparciu o metodę COPRAS-G wykazuje silną korelację ze wszystkimi rankingami publikowanymi przez Bank Światowy.

 Wnioski: Wskaźnik LPI dla wybranych krajów na założony okres został wyliczony poprzez zastosowanie liczb szarych w połączeniu z metodą COPRAS-G.

Słowa kluczowe: COPRAS-G, sprawność logistyczna,wielokryterialne podejmowanie decyzji, szare liczby, analiza korelacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Mercangoz, Burcu Adiguzel, et al. "Time period based COPRAS-G method: application on the logistics performance index." Logforum 16.2 (2020): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432
APA Burcu Adiguzel Mercangoz, Bahadir Yildirim, Sultan Kuzu Yildirim (2020). Time period based COPRAS-G method: application on the logistics performance index. Logforum 16 (2), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432
ISO 690 MERCANGOZ, Burcu Adiguzel, YILDIRIM, Bahadir, YILDIRIM, Sultan Kuzu. Time period based COPRAS-G method: application on the logistics performance index. Logforum, 2020, 16.2: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432