LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 4, 229-237; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.381

RANGOWANIE SZANS WE WDRAūANIU KONCEPCJI OMNICHANNEL

Hubert Wojciechowski, Łukasz Hadaś

Poznań University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Głównym celem tego artykułu jest pokazanie rankingu szans dla wdrożenia koncepcji omnichannel wraz z metodologią analizy. Badane szanse uzyskano z analizy SWOT/TOWS. Natomiast do opracowania rankingu szans zastosowano metodę Thurstone'a. Analiza SWOT/TOWS jest jedną z najbardziej podstawowych metod analitycznych. Wynik tej analizy wskazuje jedynie ogólną strategię, jaką powinno obrać przedsiębiorstwo. Na podstawie poprzednich doświadczeń autorów w stosowaniu SWOT/TOWS można stwierdzić, że analiza zwykle nie wystarcza do podjęcia trafnej decyzji. Brakuje informacji o tym, jakie szanse należy wykorzystać lub jakie zagrożenia należy ograniczać w pierwszej kolejności podczas wdrażaniu wybranej strategii. W celu zwiększenia skuteczności wdrożenia strategii wyznaczonej przez analizę SWOT/TOWS przez przedsiębiorstwo należy przeprowadzić dalsze analizy korzystając z różnych metod.

Metody: Autorzy tego artykułu chcieliby pokazać, w jaki sposób podejmowanie decyzji w logistyce może być bardziej efektywne przy użyciu metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS. Metoda Thurstone'a posłużyła do wzbogacenia analizy SWOT/TOWS.

Wyniki: Rezultatem artykułu jest posortowana i pogrupowana lista szans od najbardziej do najmniej kluczowych. Zastosowanie metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS dostarcza pełniejszy zestaw danych do wykorzystania w procesie decyzyjnym we wdrażaniu koncepcji omnichannel.

Wnioski: Przedstawiona metodyka podejmowania decyzji we wdrażaniu koncepcji omnichannel daje menedżerom więcej informacji niż stosowanie każdej analizy osobno. Główną zaletą korzystania z obu analiz jest zmniejszenie zwiększenie szans udanego wdrożenia, dzięki uzyskaniu listy szans wraz z ich rangą, które należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji o sposobie realizacji koncepcji omnichannel. 

Słowa kluczowe: Omnichannel, e-commerce, podejmowanie decyzji, SWOT; TOWS
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Wojciechowski, Hubert, and Łukasz Hadaś. "Ranking of opportunities for implementing the omnichannel concept." Logforum 16.2 (2020): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.381
APA Hubert Wojciechowski, Łukasz Hadaś (2020). Ranking of opportunities for implementing the omnichannel concept. Logforum 16 (2), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.381
ISO 690 WOJCIECHOWSKI, Hubert, HADAś, Łukasz. Ranking of opportunities for implementing the omnichannel concept. Logforum, 2020, 16.2: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.381