LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 2, 209-218; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.395

NARODOWY SYSTEM LOGISTYCZNY ROSJI € GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU

Ruslan Beysenbaev, Yuri Dus

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy jest stworzenie rekomendacji poprawy narodowego system logistycznej Rosji. System ten został podstany analizie w oparciu o 6 wskaźników dynamicznych w okresie 11 lat. Należy wziąć pod uwagę, że wdrożenie pewnych rozwiązań na skalę państwową wymaga czasu oraz poniesienia określonych kosztów, co wyklucza obecnie rozwój w pełnej skali. Istotna jest prawidłowa ocena stanu aby określić, które obszary krytycznej narodowego systemu logistycznego są najbardziej niedorozwinięte w chwili obecnej jak również jakie określenie już przydzielonych zasobów na rozwój systemu logistycznego w mniejszej skali i w określonych obszarach.

Rozwój logistyki, w dobie obecnej międzynarodowej gospodarki, jest istotny dla każdego państwa. Rosja posiada potencjał do stanie się ważnych ogniwem transportowym pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Metody: Narodowy system logistyczny Rosji został poddany analizie przy zastosowaniu 6 wskaźników zdefiniowanych przez Bank Światowy Bank. Pozwoliło to na wydzielenie problematycznych obszarów oraz wypracowanie planu rozwoju wraz z jego zaleceniami na poziomie państwowym.

Wyniki: Zalecenia dla rozwoju narodowego systemu logistycznego zostało zebrane na liście uwzględniającej ich priorytetowość dla dwóch scenariuszy wynikowych. Ze względu na mała dostępność możliwych zasobów konieczny jest ich podział i przydzielenie tylko do usunięcia części najistotniejszych wąskich gardeł.

Wnioski: Uzyskane scenariusze rozwoju wraz z warunkami integracji mają na celu rozwój narodowego system logistycznego Rosji w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

Słowa kluczowe: Logistics Performance Index (LPI), Rosja, korytarze transport międzynarodowego, logistyka międzynarodowa, infrastruktura, państwowa polityka transportu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Beysenbaev, Ruslan, and Yuri Dus. "Russia’s national logistics system: main directions of development ." Logforum 16.2 (2020): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.395
APA Ruslan Beysenbaev, Yuri Dus (2020). Russia’s national logistics system: main directions of development . Logforum 16 (2), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.395
ISO 690 BEYSENBAEV, Ruslan, DUS, Yuri. Russia’s national logistics system: main directions of development . Logforum, 2020, 16.2: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.395