LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(2), artykuł 11, 299-310; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.385

SHOPFLOOR MANAGEMENT (SFM) JAKO NARZĘDZIE USPRAWNIAJĄCE STEROWANIE PRODUKCJĄ I WIZUALIZACJĘ WYNIKÓW

Maciej Ciszewski, Magdalena K. Wyrwicka

Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Ze względu na stosunkowo małą liczbę prac naukowych dotyczących implementacji narzędzi szczupłego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) niniejszy artykuł prezentuje obserwacje i analizę otrzymanych wyników, które mogą stanowić podstawę do implementacji metody Shopfloor Management (SFM)  jako narzędzia ułatwiającego zarówno operacyjną kontrolę produkcji, jak i wizualne zarządzanie wynikami w firmach z sektora MŚP.

Metody: Badania zostały przeprowadzone dwutorowo: w oparciu o analizę porównawczą, bazującą na studium literatury źródłowej i  obserwacje efektów zastosowania metody SFM w wybranym przedsiębiorstwie z sektora MŚP.

Wyniki: Stwierdzono  korzyści uzyskane w efekcie  wdrożenia metody SFM w postaci uproszczenia rozwiązań organizacyjnych, zastosowania zarządzania wizualnego i kształtowania pożądanych kompetencji liderów.

Wnioski: Prezentowane badanie pokazuje, że skoordynowane i konsekwentne wdrażanie elementów Lean w przedsiębiorstwie należącym do kategorii MŚP, które wcześniej nie korzystało z żadnych narzędzi tej koncepcji, może dać wyraźną poprawę w zakresie wzrostu obrotów, wczesnego wykrywania i eliminacji braków, a także jako zmiana nastawienia całej załogi w kierunku ciągłego doskonalenia. Pozytywne skutki wdrożenia Lean, w oparciu o metodę SFM zostały potwierdzone empirycznie.

Słowa kluczowe: efekty wdrożenia Lean, zarządzanie produkcją, Lean Production, Shopfloor Management
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 11 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Ciszewski, Maciej, and Magdalena K. Wyrwicka. "Shopfloor management (SFM) as a tool for improving control of production and visualization of results ." Logforum 16.2 (2020): 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.385
APA Maciej Ciszewski, Magdalena K. Wyrwicka (2020). Shopfloor management (SFM) as a tool for improving control of production and visualization of results . Logforum 16 (2), 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.385
ISO 690 CISZEWSKI, Maciej, WYRWICKA, Magdalena K.. Shopfloor management (SFM) as a tool for improving control of production and visualization of results . Logforum, 2020, 16.2: 11. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.385