LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 8, 103-116; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.377

DOJRZAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW: PRZEGLĄD LITERATURY W KONTEKŚCIE MODELI, WYMIARÓW ORAZ UJĘCIA TEMATYKI

Mohsen Cheshmberah1, Safoura Beheshtikia2

1Malek Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran
2
Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Streszczenie:

Wstęp: Ostatnio zagadnienie dojrzałości organizacji pojawia się jako koncepcja w wielu różnych obszarach tematycznych, np. w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Prezentowana praca jest próbą przeglądu rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w okresie ostatnich dwudziestu lat. W obszarze dojrzałości SCM istnieje wiele modeli, wymiarów oraz podejść stosowanych dla pomiary tej dojrzałości.

Metody: W prezentowanej pracy poddano analizie różne materiały naukowe, obejmujące artykuły z konferencji naukowych, artykuły publikowane w czasopismach naukowych jak i raporty techniczne. Dokumenty, które poddano analizie, pochodzą z okresu od wczesnych lat 90-tych zeszłego stulecia do chwili obecnej (2019). W pracy zaprezentowano również metody, wymiary oraz podejścia stosowane wcześniej dla pomiaru dojrzałości SCM. Zidentyfikowano luki w prowadzonych wcześniej badaniach, poddano je analizie i dyskusji.

Wyniki: W wyniku przeprowadzone analizy, uszeregowano różne wymiary w odpowiednie kategorie. Praca ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury w celu wykrycia luk badawczych i dostarczenie w ten sposób pomocy naukowcom dla dalszych badań w obszarze dojrzałości SCM. Istnieje wiele różnych podejść do modeli dojrzałości łańcucha dostaw. Jedne modele koncentrują się na jego spójności, podczas gdy inne na przejrzystości łańcucha dostaw i możliwości śledzenia poszczególnych operacji. W najnowszych badaniach, więcej uwagi jest poświęcone takim obszarom łańcucha dostaw jak elastyczność i zrównoważony rozwój. Wyniki pracy wskazują na luki badawcze w określonych obszarach, które wymagają dalszych badań. Dodatkowo, materiały prezentowane w pracy pozwalają na stworzenie bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM.

Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można wyraźnie zaobserwować trend w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kierunku e-SCM oraz innych technologii jak blockchain. Równie istotny jest zrównoważony rozwój organizacji. Należy też wspomnieć, że także inne strategiczne cechy łańcuchów dostaw, jak szczupłość, zwinność, odporność, zintegrowanie, zielona logistyka, itd., odgrywają istotną rolę w tym obszarze. Połączenie tych strategicznych cech może być efektywną ideą stworzenia bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Uzyskane wyniki wskazują, że pożądane są dalsze badania w celu pokrycia istniejących luk w obszarze dojrzałości SCM.

Słowa kluczowe: dojrzałość organizacji, zarządzanie łańcuchem dostaw, dojrzałość łańcucha dostaw, model dojrzałości, przegląd literatury
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Cheshmberah, Mohsen, and Safoura Beheshtikia. "Supply chain management maturity: An All-Encompassing literature review on models, dimensions and approaches." Logforum 16.1 (2020): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.377
APA Mohsen Cheshmberah, Safoura Beheshtikia (2020). Supply chain management maturity: An All-Encompassing literature review on models, dimensions and approaches. Logforum 16 (1), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.377
ISO 690 CHESHMBERAH, Mohsen, BEHESHTIKIA, Safoura. Supply chain management maturity: An All-Encompassing literature review on models, dimensions and approaches. Logforum, 2020, 16.1: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.377