LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 7, 85-102; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.364

CZY ZAJMOWANIE CENTRALNEJ POZYCJI W FORMALNEJ SIECI POPRAWIA ZDOBYCIE ZAUFANIA? ANALIZA SIECI SOCJALNYCH ISTNIEJĄCYCH W STRUKTURACH ŁAŃCUCHA DOSTAW

Lokhman Hakim Osman, Abdullah Sanusi Othman, Mohd Rizal Palil

Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Praca ma celu rozszerzenie znaczenia i stosowania poza strukturę sieci teorii zależności aktywności ekonomicznych od czynników socjalnych. Wcześniejsze badania dotyczące analizy sieci w dużej mierze koncentrowały się na zagadnieniu decentralizacji struktury sieci i wpływu tego procesu na działanie poszczególnych jej członków.  Niemniej każdy członek łańcucha dostaw jest elementem zcentralizowanej struktury sieci. Zcentralizowana firma odgrywa przywódcza rolę w całej takiej strukturze. Dlatego też łańcuch dostaw jest siecią zcentralizowaną z powodu istnienia firmy przywódczej. Istnieje takiego typu firmy w sieci ma wpływ na wyniki działalności.

Celem tej pracy jest określenie wpływu formalizmu, będącego wynikiem zcentralizowania łańcucha dostaw, ba poziom zaufania w obrębie tego łańcucha oraz możliwości organizacji wykorzystania zasobów tego łańcucha do uzyskania wykorzystania optimum zasobów.

Metody: W oparciu o wcześniej stosowane podejście używające analizy sieci socjalnych, zastosowano metodologię analizy sieci socjalnych do zgromadzenia danych dotyczących połączeń i relacji w obrębie łańcucha dostaw. Przy użyciu modelu Exponential Random Graph Model [ERGM] opracowano losowo szukający algorytm dla rozwiązywani problemu optymalizacji relacji sieci. Exponential Random Graph Modeling [ERGM] to metoda statystyczna służąca kształtowaniu procesów generatywnych, tworzących sieci socjalne.  W metodzie tej, zarówno połączenia nieparzyste jak i dwójki węzłów sieci są modelowane poprzez użycie postaci wykładniczej analogicznej do regresji logistycznej.

Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazują, że centralizacja ma negatywny wpływ na poziom zaufania w łańcuchu dostaw. Firmy umieszczone w różnych częściach łańcucha dostaw zyskują w różny sposób z relacji socjalnych w obrębie tego łańcucha.  Zasoby firmy musiałyby być przesunięte, aby uzyskiwać benefity wynikające z różnej pozycji w strukturze sieci.

Wnioski: Wyniki uzyskane na podstawie analizy statystycznej sieci wskazują na ciekawe zależności w obrębie strukturalnych form, mający wpływ na zaangażowanie w formalnej strukturze łańcucha dostaw. Im dana firma znajduje się wyżej w sieci łańcucha dostaw w odniesieniu do formalnych połączeń i relacji, tym jest mniejsze prawdopodobieństwa, że będzie traktowana z zaufaniem przez innych członków danej sieci. W konsekwencji, należy wysunąć wniosek, że ze wzrostem pozycji w zcentralizowanej sieci, zaufanie do danej firmy maleje.

Słowa kluczowe: analiza sieci, dzielenie się informacją, zasoby socjalne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Osman, Lokhman Hakim, et al. "Does being central in formal network improve trust projection? A social network analysis of supply network structure ." Logforum 16.1 (2020): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.364
APA Lokhman Hakim Osman, Abdullah Sanusi Othman, Mohd Rizal Palil (2020). Does being central in formal network improve trust projection? A social network analysis of supply network structure . Logforum 16 (1), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.364
ISO 690 OSMAN, Lokhman Hakim, OTHMAN, Abdullah Sanusi, PALIL, Mohd Rizal. Does being central in formal network improve trust projection? A social network analysis of supply network structure . Logforum, 2020, 16.1: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.364