LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 5, 61-74; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.376

WPŁYW ZRÓūNICOWANIA PŁCI CZŁONKÓW ZARZĄDU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, WYNIKI FINANSOWE I REPUTACJĘ FIRMY

Aiman Ajaz, Zhou Shenbei, Muddassar Sarfraz

Hohai University, Jiangsu, PR China

Streszczenie:

Wstęp: Obecne badania ujawniają efektywność dla firmy wynikającą ze zróżnicowania płciowego członków zarządu oraz na społeczną odpowiedzialność tej firmy, jak również jej wyniki finansowe i reputację, co prowadzi do zrównoważonego rozwoju biznesowego firmy. W pracy poddano analizie wpływ udziału żeńskich członków zarządu na dywersyfikację działań firmy.

Metody: Jako próbę losową wybrano 100 firm umieszczonych na liście giełdy pakistańskiej. Wyniki finansowe były mierzone przy pomocy trzech wskaźników w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników. Dane do analizy pobrano za okres od roku 2010 do 2015. Uzyskane dane zostały poddane analizie regresji Fixed-Random OLS, która wykazała brak wpływu zróżnicowania płci członków zarządu na społeczną odpowiedzialność (CSR), wyniki finansowe oraz reputację firmy.

Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że HODI łagodzi aktywność związaną ze społeczną odpowiedzialność. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy regresji, PW nie ma istotnego wpływu na zyski finansowe udziałowców. Sprzedaż oraz ROA wykazały pozytywną korelację z SHR.

Wnioski: Uzyskano negatywną korelację pomiędzy zróżnicowaniem płciowym członków zarządu a wynikami finansowymi firmy. Obecność kobiet w zarządzie albo miała negatywny wpływ albo nie miała wpływu na wyniki finansowe firmy. Podobnie, nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy obecnością kobiet w zarządzenie a firmą.

Słowa kluczowe: zróżnicowanie płciowe, odpowiedzialność społeczna, działalność firmy, reputacja firmy, Pakistan
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Ajaz, Aiman, et al. "Delineating the influence of boardroom gender diversity on corporate social responsibility, financial performance, and reputation." Logforum 16.1 (2020): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.376
APA Aiman Ajaz, Zhou Shenbei, Muddassar Sarfraz (2020). Delineating the influence of boardroom gender diversity on corporate social responsibility, financial performance, and reputation. Logforum 16 (1), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.376
ISO 690 AJAZ, Aiman, SHENBEI, Zhou, SARFRAZ, Muddassar. Delineating the influence of boardroom gender diversity on corporate social responsibility, financial performance, and reputation. Logforum, 2020, 16.1: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.376