LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(1), artykuł 13, 171-181; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.386

PODEJMOWANIE DECYZJI RECYCKLINGOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY WSKAũNIKOWEJ WYBORU PREFERENCJI

Emre Bilgin Sari

Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Streszczenie:

Wstęp:  Przemysł elektryczny i elektroniczny to gałęzie przemysłu o dużej dynamice wzrostu i rozwoju, będącej wynikiem rozwoju technologicznego i ekonomicznego. Gwałtowne zmiany popytu i potrzeb konsumentów wpłynęły na wzrost zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny oraz skróciły cykl życia produktu, co w efekcie doprowadziło do zwiększenia ilości odpadów sprzętowych.  Dlatego też istotnie jest zajęcia się tematyką odzyskiwania części ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem pracy jest ocenienie metod odzyskiwania elementów ze zużytych sprzętów oraz wybór najlepszej z tych metod.

Metody: W wielu obszarach stosuje się techniki wielokryterialne podejmowania decyzji w celu dokonania wyborów pomiędzy różnymi alternatywami. Wybór metody odzyskiwania w oparciu o kryteria obejmuje zagadnienia modeli rozmytych. Z tego też powodu, zastosowano logikę rozmytą do oceny odpowiedzi osób decyzyjnych a uzyskanie liczby rozmyte zostały poddane metodzie PSI, w wyniku której uzyskano kryteria ważone jak i listę alternatyw.

Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kryteria odpowiedzialności i świadomości ekologicznej mają najwyższą wartość przy selekcji metod odzyskiwania. Dodatkowo, najczęściej wybieranymi metodami były: przerób, regeneracja oraz recykling.

Wnioski: W istniejących obecnie uwarunkowaniach, odzyskiwanie elementów ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bardzo ważne. Metody alternatywne obejmują całą paletę od ponownego użycia do spalenia, jednakże prawidłowy wybór stosowanej techniki odzysku powinien opierać się na wielokryterialnym procesie decyzyjnym.

Słowa kluczowe: odzyskiwanie, wielokryterialne podejmowanie decyzji, wskaźnik preferencji wyboru
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 13 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Sari, Emre Bilgin. "Recovery alternatives decision by using fuzzy based preference selection index method." Logforum 16.1 (2020): 13. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.386
APA Emre Bilgin Sari (2020). Recovery alternatives decision by using fuzzy based preference selection index method. Logforum 16 (1), 13. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.386
ISO 690 SARI, Emre Bilgin. Recovery alternatives decision by using fuzzy based preference selection index method. Logforum, 2020, 16.1: 13. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.386