LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 9, 545-555; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.372

WAŬNE KLUCZOWE CZYNNIKI DLA LOKALNYCH I MIęDZYNARODOWYCH POZARZąDOWYCH ORGANIZACJI W OBRęBIE HUMANITARNYCH łAńCUCHãW DOSTAW

Muhammad Azmat, Sebastian Kummer

Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria

Streszczenie:

Wstęp: Lokalne jak i międzynarodowe organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w realizacji poszczególnych operacji. Jednak ze względu na wzrastającą liczbę katastrof oraz ich wzrastającą kompleksowość, przed tymi organizacjami wzrastają coraz to większe wymagania i wyzwania. Dlatego też organizacje te nie tylko musza rozumieć, ale też umieść ustalać priorytety dla czynników wpływających na pracę łańcucha dostaw. Celem pracy jest zrozumienie zależności pomiędzy kluczowymi czynnikami prowadzącymi do sukcesu, które to istotnie wpływają na efektywność i wydajność prowadzonych operacji. Celem pracy jest również określenie jak lokalne i międzynarodowe organizacje pozarządowe rozróżniają te czynniki oraz które Suprze nich uważane za najważniejsze.

Metody: W celu uzyskania danych, opracowano ankietę korzystającą ze skali Likerta, którą następnie wysłano do pozarządowych organizacji na całym świecie. Uzyskane w ten sposób dane zostały poddane obróbce statystycznej przy pomocy SPSS (Spearman’s Rho, Pearson Chi-square) umożliwiającej zrozumienie zależności i istotności poszczególnych czynników. Dodatnie zależności zostały wykorzystane w celu utworzenia rankingu tych czynników.

Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają istnieje silnej korelacji pomiędzy wszystkimi wybranymi kluczowymi czynnikami a efektami działania łańcuchów dostaw międzynarodowych organizacji pozarządowych, minimum dwa razy silniejszej niż w przypadku lokalnych organizacji pozarządowych.

Wnioski: Zgodnie z uzyskanymi wynikami oraz w świetle dostępnej literatury na ten temat, efektywne działanie łańcucha dostaw zależy nie tylko od silnej koordynacji i kooperacji ale również do współdzielenia się informacją i zasobami pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi jaki i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

Słowa kluczowe: kluczowe czynniki sukcesu, krytyczne czynniki sukcesu, humanitarny łańcuch dostaw, organizacje pozarządowe
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Azmat, Muhammad, and Sebastian Kummer. "Importance of key success factors for local and international ngos in humanitarian supply chain." Logforum 15.4 (2019): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.372
APA Muhammad Azmat, Sebastian Kummer (2019). Importance of key success factors for local and international ngos in humanitarian supply chain. Logforum 15 (4), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.372
ISO 690 AZMAT, Muhammad, KUMMER, Sebastian. Importance of key success factors for local and international ngos in humanitarian supply chain. Logforum, 2019, 15.4: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.372