LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(4), artykuł 5, 501-507; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.362

ANALIZA DEKOMPOZYCYJNA CZYNNIKãW WPłYWAJąCYCH NA WYBRANE RODZAJE PRZEWOZãW łADUNKãW TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM W POLSCE

Grzegorz Szyszka1, Ryszard Cierpiszewski2, Andrzej Korzeniowski1

1Poznan School of Logistics, Poznań, Poland
2
Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł analizuje korelacje pomiędzy wybranymi rodzajami przewozu ładunków transportem samochodowym w Polsce w latach 2008 – 2017, a określonymi czynnikami wpływającymi na rodzaje przewozów ładunkowych. Celem pracy jest określenie korelacji pomiędzy przewozami transportem samochodowym produktów spożywczych oraz spaletyzowanych, transportem samochodowym ogółem i PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz korelacji pomiędzy tak dobranymi zmiennymi.

Metody: Dekompozycję wykonano metodą logarytmicznej średniej ważonej indeksu Divisia LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index). W analizie wykorzystano trzy wskaźniki. Jeden odnosił się do wzrostu lub spadku zainteresowania transportem samochodowym w przewozie produktów spożywczych lub ładunków spaletyzowanych, drugi odnosił się do transportu samochodowego ogółem, a trzeci do zmian PKB.

Wyniki: Średnio roczne przyrosty przewozów produktów spożywczych w latach 2008-17 kształtują się na poziomie 3,31 mld tkm/rok, a przewozów ładunków paletowych 8,02 mld tkm/rok. Analiza dekompozycyjna wskazuje, że przyrosty te wynikają odpowiednio w 50% i 54% ze wzrostu PKB, w 33% i 35% ze wzrostów przewozów samochodowych ładunków ogółem, a tylko w 17 % i 11% ze wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw danym rodzajem gałęzi transportu w przewozach ładunków.

Wnioski: Wyniki przeprowadzonych analiz wykazują, że główną przyczyną wysokiego wzrostu przewozów produktów spożywczych oraz ładunków na paletach jest wzrost rozwoju gospodarczego wyrażonego w PKB. W mniejszym natomiast stopniu wpływa na to rozwój przewozów samochodowych ogółem, a dopiero trzecim czynnikiem rozwoju jest większe zainteresowanie przedsiębiorstw danym rodzajem przewozów.

Słowa kluczowe: transport samochodowy, przewozy produktów spożywczych, transport samochodowy ładunków na paletach, analiza dekompozycyjna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Szyszka, Grzegorz, et al. "Decomposition analysis of factors influencing selected types of vehicle transport in Poland." Logforum 15.4 (2019): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.362
APA Grzegorz Szyszka, Ryszard Cierpiszewski, Andrzej Korzeniowski (2019). Decomposition analysis of factors influencing selected types of vehicle transport in Poland. Logforum 15 (4), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.362
ISO 690 SZYSZKA, Grzegorz, CIERPISZEWSKI, Ryszard, KORZENIOWSKI, Andrzej. Decomposition analysis of factors influencing selected types of vehicle transport in Poland. Logforum, 2019, 15.4: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.362