LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(3), artykuł 3, 341-350; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.353

KONCEPCJA INDETYFIKOWANIA PROBLEMÓW W ŁANCUCHU DOSTAW W SYSTEMACH OMNI-CHANNEL

Sebastian Wieczerniak, Jarosław Milczarek

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W szybko zmieniającym się konkurencyjnym otoczeniu na tle rosnących oczekiwaniach klientów, bardzo ważnym czynnikiem sukcesu jest sprawny łańcuch dostaw. Czego należy unikać i co należy wziąć pod uwagę podczas planowania i zarządzania łańcuchem dostaw? Czy możliwe jest zastosowanie tych samych rozwiązań do każdego modelu biznesowego (B2B/ B2C)? Poniższy artykuł przedstawia perspektywę firm produkcyjnych. W obecnej sytuacji jest coraz mniej miejsca dla firm działających według tylko jednego modelu. Każda firma rozważa strategie: niski zysk w modelach B2B, który ze względu na większą przewidywalność popytu daje mniejsze ryzyko planowania produkcji oraz system multi-kanałowy w modelach B2C, które z definicji są bardziej opłacalne, ale wiążą się z wyższym ryzykiem zmiany popytu. W artykule przedstawiono problemy i wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych, które wykorzystują oba modele biznesowe w dobie rynku e-commerce.

Metody: Na podstawie dostępnej literatury przedstawiono problemy zarządzania łańcuchem dostaw w relacjach B2B i B2C. Zbadano częstotliwość ich występowania oraz przedstawiono poziom negatywnego wpływu na firmę i jej otoczenie. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbce 65 managerów wyższego i średniego szczebla z działów zarządzania łańcuchami dostaw w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wyniki: W badaniu zidentyfikowano wyzwania i problemy, przed którymi stoją firmy zarządzające swoimi łańcuchami dostaw. Przedstawia, które problemy wykazują najwyższy i najniższy poziom ryzyka.

Wnioski: W artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji problemów i wyzwań stojących przed firmami produkcyjnymi. Dwuwymiarowość artykułu pozwala zademonstrować perspektywę prostych łańcuchów dostaw (B2B) i łańcuchów wielokanałowych (B2C).

Słowa kluczowe: SCM problemy, SCM wyzwania, przedsiębiorstwa produkcyjne, B2B, B2C, DRP, omni-channel, e-commerce
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Wieczerniak, Sebastian, and Jarosław Milczarek. "Concept for identifying problems in supply chains in omni-channel systems ." Logforum 15.3 (2019): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.353
APA Sebastian Wieczerniak, Jarosław Milczarek (2019). Concept for identifying problems in supply chains in omni-channel systems . Logforum 15 (3), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.353
ISO 690 WIECZERNIAK, Sebastian, MILCZAREK, Jarosław. Concept for identifying problems in supply chains in omni-channel systems . Logforum, 2019, 15.3: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.353