LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 8, 107-118; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.317

WPłYW KONCENTRACJI WłASNOśCI NA FINANSOWą DZIAłANOśCI FIRM

Muhammad Ibrahim Abdullah1, Muddassar Sarfraz2, Wang Qun2, Madiha Chaudhary1

1COMSATS University Islamabad Lahore Campus, Lahore, Pakistan
2
Hohai University, Nanjing, Jiangsu, PR China

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy była analiza wpływu koncentracji własności na sposób postępowania przedsiębiorstw, działających w sektorze finansowych i logistycznym w Pakistanie. Od wielu lat trwa dyskusji na temat wpływ praktyk sektora państwowego na działania przedsiębiorstw. Struktura własnościowa ma istotny wpływ na sposób postępowania firm, zarówno pozytywny jak i negatywny. Wpływ sposobu postępowania sektora finansowego ma istotne znaczenia dla rozwoju gospodarczego zarówno kraju jak i narodu we wszystkich sektorach, np. w tak istotnym sektorze, jakim jest logistyka. Prezentowana praca przedstawia badania pod wpływem koncentracji typu własności na działanie firm operujących w sektorze finansowych, co przekłada się również na działanie innych sektorów gospodarki, w tym logistycznego.

Metody: Badania przeprowadzono na losowej próbce 36 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te są zarejestrowane na giełdzie w Karachi, w Pakistanie. Analizie poddano okres ostatnich 5 lat, na podstawie raportów rocznych. Jako narzędzi do obróbki danych zastosowano statystykę opisową, macierz korelacji oraz modele regresji.

Wyniki: Koncentracja własności ma istotny negatywny wpływ na ROA, koncentracja własności rodzinnej ma istotny negatywny wpływ na ROA, natomiast koncentracja własności nierodzinnej ma istotny pozytywny wpływ na wskaźnik Tobin's Q i ROA. Otrzymane wyniki są spójne z teorią agencji.

Wnioski: Koncentracja własności może wpływać na działanie formy zarówno pozytywnie, jaki i negatywnie. Wyniki badań wskazują, że teoria agencji może być zastosowana w kontekście Pakistanu. W strukturze ze skoncentrowaną własnością, decyzje są podejmowane przez głównym udziałowców. Podejmują oni decyzje korzystne przede wszystkich dla siebie a nie zawsze dla całości firmy.

Słowa kluczowe: sektor finansowy, sektor logistyczny, koncentracja własności, koncentracja własności nierodzinnej, Pakistan
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Abdullah, Muhammad Ibrahim, et al. "Ownership concentration impact on firm financial performance." Logforum 15.1 (2019): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.317
APA Muhammad Ibrahim Abdullah, Muddassar Sarfraz, Wang Qun, Madiha Chaudhary (2019). Ownership concentration impact on firm financial performance. Logforum 15 (1), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.317
ISO 690 ABDULLAH, Muhammad Ibrahim, et al. Ownership concentration impact on firm financial performance. Logforum, 2019, 15.1: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.317