LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 5, 71-83; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.311

LOKALIZACJA MIęDZYNARODOWEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO W POLSCE JAKO CZęść INICJATYWY JEDEN PAS JEDNA DROGA

Sabina Kauf1, Aleksandra Laskowska-Rutkowska2

1University of Opole, Opole, Poland
2
Lazarski University, Warsaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Inicjatywa Jednego Pasa i Drogi otwiera wiele możliwości rozwoju dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niektóre z nich są związane z możliwością budowy centrum logistycznego w tym rejonie. Dla Polski taka inwestycja przyniosłaby wiele korzyści, nie tylko z powodu rozwoju infrastruktury, ale także z tytułu przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. W tym kontekście kluczowa staje się rola i lokalizacja takiego centrum logistycznego. Ze względu na nowość zagadnienia, zauważa się znaczny niedobór artykułów naukowych związanych z tą kwestią. Celem naukowym niniejszego artykułu jest wypełnienie istniejącej luki, określenie roli jaką powinno spełniać polskie centrum logistyczne na Nowym Jedwabnym Szlaku, przedstawienie najbardziej perspektywicznych przyszłych lokalizacji, a także sformułowanie opinii na temat jego najkorzystniejszej lokalizacji.

Metody: Jest to artykuł poglądowy o charakterze teoretycznym. Zastosowana metoda polega na analizie źródeł literaturowych. Ponieważ kwestia budowy i lokalizacji w Polsce międzynarodowego centrum logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku jest nowa, istnieje ograniczona liczba artykułów naukowych i tylko w języku polskim, poświęconych temu zagadnieniu. Z tego względu autorki oprócz prac naukowych wykorzystały także źródła internetowe.

Wyniki: W niniejszym artykule zaprezentowano klasyfikację centrów logistycznych oraz omówiono czynniki brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla takiej inwestycji. Omówiono zalety i wady potencjalnych lokalizacji oraz tę najbardziej prawdopodobną.

Wnioski: Stanisławów (zlokalizowany między Warszawą a Łodzią) jest najbardziej prawdopodobną lokalizacją dla międzynarodowego centrum logistycznego obsługującego NSR w Polsce. Inne obiekty, takie jak Łódź, Gdańsk czy Gorzyczki, mogłyby pełnić rolę pomocniczych, regionalnych centrów dystrybucyjnych.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne, Jeden Pas Jedna droga, Nowy Jedwabny Szlak, lokalizacja, Polska
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Kauf, Sabina, and Aleksandra Laskowska-Rutkowska. "The location of an international logistics center in Poland as a part of The One Belt One Road Initiative ." Logforum 15.1 (2019): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.311
APA Sabina Kauf, Aleksandra Laskowska-Rutkowska (2019). The location of an international logistics center in Poland as a part of The One Belt One Road Initiative . Logforum 15 (1), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.311
ISO 690 KAUF, Sabina, LASKOWSKA-RUTKOWSKA, Aleksandra. The location of an international logistics center in Poland as a part of The One Belt One Road Initiative . Logforum, 2019, 15.1: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.311