LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 4, 53-69; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.318

INTEGRALNOŚĆ ūYWNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOTAW: DOBRA PRAKTYKA DYSTRUBUCYJNA

Sanda Renko, Kristina Petljak, Dora Naletina

University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Streszczenie:

Wstęp: Obserwuje się wzrastającą rolę zarządzania łańcuchem dostaw ze względu na fakt, że klienci coraz bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo żywności i jego, jakość, co wywołuje popyt na produkty o odpowiedniej i stabilnej, jakości. W trakcie dystrybucji żywność jest narażona na różnego rodzaju ryzyka, takie jak nieodpowiednie przechowywanie lub niedotrzymanie wymaganej temperatury. W pracy omówiono procedury stosowane przez dystrybutorów dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz jej, jakości w całym łańcuchu dostaw.

Metody: W pracy zastosowano jakościowe podejście do problem. Zostały przeprowadzone bezpośrednie wywiady w czterech wiodących przedsiębiorstwach logistycznych z obszaru chłodniczego, które oferują usługi dostawy produktów od producenta do punktu sprzedaży.

Wyniki: W celu zapewnienia wysokiej jakości transportu produktów, ryzyka są zarządzane efektywnie. Przedsiębiorstwa pracują w zgodzie z różnymi standardami, po wypracowaniu procedur odpowiednich dla poszczególnych obszarów łańcucha dostaw w celu uniknięcia pogorszenia jakości i bezpieczeństwa żywności. Cały proces transportu żywności jest nadzorowany przez narzędzia IT, poszczególne grupy żywności są podzielone w dziewięć grup w zależności w wymaganej temperatury przechowywania. Ze względu na specyficzne wymagania obchodzenia się z wrażliwymi produktami, przedsiębiorstwa kładą istotny nacisk na inwestycje w pracowników.

Wnioski: Integralność żywności jest koncepcją holistyczną, powiązaną z produkcją żywności, jej dystrybucją, bezpieczeństwem i jakością. Łańcuch dostaw żywności, długi ze swojej natury, globalny i nieciągły, naraża żywność na różne ryzyka i wymaga monitorowania temperatury na każdym etapie łańcucha, szczególnie w magazynach oraz w środkach transportu. Specjalny nacisk jest położony na narzędzia IT oraz na pracowników.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw żywności, integralność żywności, bezpieczeństwo żywności, dobra praktyka dystrybucyjna, dostawcy usług logistycznych, Chorwacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Renko, Sanda, et al. "Food integrity throughout the chain: the case of good distribution practice ." Logforum 15.1 (2019): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.318
APA Sanda Renko, Kristina Petljak, Dora Naletina (2019). Food integrity throughout the chain: the case of good distribution practice . Logforum 15 (1), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.318
ISO 690 RENKO, Sanda, PETLJAK, Kristina, NALETINA, Dora. Food integrity throughout the chain: the case of good distribution practice . Logforum, 2019, 15.1: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.318