LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 2, 19-38; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.325

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW AKCJI HUMANITARNYCH

Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana

Naresuan University, Phitsanulok, Thailand

Streszczenie:

Wstęp: Wspólnym celem różnych organizacji humanitarnych (HO) jest dostawa dóbr i usług potrzebującym bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Podstawowe obszary działalności organizacji humanitarnych to obszary związane z klęskami żywiołowymi, ochron praw człowieka, ułatwianie życia oraz upowszechnianie wiedzy i chęci działania w celu podniesienie bezpieczeństwa, szacunku i poważania zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa bez osiągania przy tym zysków. Logistyka i łańcuch dostaw organizacji humanitarnych jest powszechnie uważany za najbardziej kosztochłonną cześć całej działalności humanitarnej i wymaga zrównoważonych rozwiązań. Organizacje humanitarne musza korzystać ze swoich funduszy skutecznie i wydajnie. Prezentowana praca ma na celu przegląd poprzednio wykonywanych badań i zidentyfikowanie obszarów wymagających dalszej poprawy w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw organizacji humanitarnych (HO-LSCM).

Metody: Koncentrując się na wydajności i skuteczności, w trakcie badań zidentyfikowano i skatalogowano badania dotyczące tematyki HO-LSCM, dzieląc je na pięć grup: koncepcja HO-LSCM, wyzwania i główne zadania HO-LSCM, zarządzanie organizacją, zarządzanie wydajności i skutecznością HO oraz typy badań i metodologii tych badań. W oparciu o te dane zidentyfikowano rozbieżności w dostępnych opracowaniach badań i zidentyfikowano zalecenia dla przyszłych badań.

Wyniki: Istniejące badania skupiają się na skuteczności, uwzględniając sprawność organizacyjną, podczas gdy stosunkowo mało uwagi poświęca się wydajności. 94% badań dotyczących HO-LSCM bazuje na badaniach jakościowych i większość z nich jest podstawą do tworzenie teoretycznych ram, które nie są testowane ani szerzej stosowane. W obszarze zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, każda organizacja humanitarna ma swoją politykę działania i procedury postępowania. Obszar ten wymaga standaryzacji w celu umożliwienie oszacowania i ocenienia wydajności i skuteczności logistyki i łańcucha dostaw tych organizacji.

Wnioski: Przeprowadzone badanie jakościowe skuteczności i wydajności, jest pierwszym jakie zostało wykonane w obszarze HO-LSCM w przeciwieństwie do wcześniej badań, skupiających się jedynie na skuteczności zarządzania. W pracy podkreślono konieczność rozszerzenie analizy badań dotyczących zarządzania w organizacjach humanitarnych.

Słowa kluczowe: Organizacje humanitarne (HO), logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw organizacji humanitarnych (HO-LSCM), skuteczność i wydajność, zwinność i zarządzanie typu Lean (A & LM)
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Shafiq, Muhammad, and Kullapa Soratana. "Humanitarian logistics and supply chain management-a qualitative study ." Logforum 15.1 (2019): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.325
APA Muhammad Shafiq, Kullapa Soratana (2019). Humanitarian logistics and supply chain management-a qualitative study . Logforum 15 (1), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.325
ISO 690 SHAFIQ, Muhammad, SORATANA, Kullapa. Humanitarian logistics and supply chain management-a qualitative study . Logforum, 2019, 15.1: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.325