LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2019. 15(1), artykuł 1, 7-17; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.310

WERYFIKACJA MOūLIWOŚCI ZAŁOūEŃ FIZYCZNEGO INTERNETU W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Waldemar Osmólski1, Roksolana Voronina2, Adam Koliński3

1Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland
2
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine 3Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Obecne łańcuchy dostaw, a właściwie możemy mówić o pełnych ekosystemach obrotu produktami zmieniają się w sposób niezmiernie dynamiczny, wymagający stałego nadzoru i kontroli towarów w nich przepływających. Jednym z aspektów umożliwiających stały rozwój całej infrastruktury logistycznej jest wykorzystanie rozwiązań z zakresu Fizycznego Internetu, zarówno w ujęciu modularnych jednostek transportowych, planowania i wymiany informacji w czasie rzeczywistym, czy też prawidłowo zaprojektowanej infrastruktury komunikacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań zastosowania założeń Fizycznego Internetu w procesach logistycznych o różnej specyfice.

Metody: Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2018 w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania podstawowych założeń Fizycznego Internetu. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia czynników wpływających bezpośrednio na możliwość zastosowania Fizycznego Internetu w sposób kompleksowy, uwzględniający specyfikę różnych rodzajów łańcuchów i sieci dostaw.

Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań nad możliwością zastosowania założeń Fizycznego Internetu są propozycję rozwiązań, będące wynikami prac projektowych, które mają na celu nie tylko rozpowszechnienie koncepcji Fizycznego Internetu, ale przede wszystkim działania optymalizacyjne w procesach logistycznych o różnej specyfice i zasięgu. Poszczególne rozwiązania projektowe posłużyły jako metodologia weryfikacji kompleksowości zastosowania założeń Fizycznego Internetu w praktyce gospodarczej.

Wnioski: Analiza zastosowania założeń Fizycznego Internetu pomimo licznych i aktualnych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych filarów Fizycznego Internetu. Kierunkiem dalszych badań powinna być próba integracji rozwiązań dla wszystkich filarów Fizycznego Internetu.

Słowa kluczowe: Fizyczny Internet, modułowe jednostki transportowe, planowanie w czasie rzeczywistym, infrastruktura komunikacyjna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Osmólski, Waldemar, et al. "Verification of the possibilities of applying the principles of the physical internet in economic practice ." Logforum 15.1 (2019): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.310
APA Waldemar Osmólski, Roksolana Voronina, Adam Koliński (2019). Verification of the possibilities of applying the principles of the physical internet in economic practice . Logforum 15 (1), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.310
ISO 690 OSMÓLSKI, Waldemar, VORONINA, Roksolana, KOLIńSKI, Adam. Verification of the possibilities of applying the principles of the physical internet in economic practice . Logforum, 2019, 15.1: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.310