LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(4), artykuł 9, 549-561; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.303

REDUKCJA MARNOTRAWSTWA ūYWNOŚCI JAKO WYZWANIE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

Barbara Ocicka1, Marta Raźniewska2

1SGH Warsaw School of Economics, Warszawa, Poland
2
University of Łódź, Łódź, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Zrównoważony rozwój zyskuje coraz większą uwagę i istotność w działalności przedsiębiorstw, w szczególności w skali globalnej, znajdując odzwierciedlenie w strategiach zarządzania łańcuchami dostaw. Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu łańcuchami dostaw żywności stanowi globalne wyzwanie wymagające zastosowania innowacyjnych rozwiązań bazujących na koncepcji triple bottom line w rozwoju najlepszych praktyk biznesowych. W artykule przedstawiono problem marnotrawstwa w łańcuchach dostaw żywności. Warto odnotować, że koszty związane z marnotrawstwem żywności w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym rosną w dół łańcucha dostaw. Celem artykułu jest zbadanie problemu marnotrawstwa żywności w perspektywie łańcucha dostaw oraz prezentacja, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą sprostać wyzwaniu jego redukcji, w świetle koncepcji zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw.

Metody: Przeprowadzono analizę źródeł wtórnych, w tym publikacji z baz naukowych, raportów międzynarodowych i krajowych instytucji, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa i innych źródeł internetowych. W rezultacie ich analizy, zaprezentowano inicjatywy mające na celu redukcję marnotrawstwa rozwijane przez różne grupy interesariuszy.

Wyniki: W artykule scharakteryzowano specyfikę problemu redukcji marnotrawstwa jako wyzwania mającego wiele wymiarów zarówno w rozwoju badań, jak również praktyk biznesowych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Wnioski: W świetle wymagań zrównoważonego rozwoju, zarządzanie marnotrawstwem żywności jest ważnym wyzwaniem zarówno w globalnej gospodarce, jak również we współczesnym biznesie. Dotychczas rozwinięto wiele międzynarodowych, krajowych i lokalnych inicjatyw, w tym aktów prawnych i dobrowolnych programów, mających na celu redukcję marnotrawstwa żywności. Podobnie, wdrożono różnorodne praktyki w łańcuchach dostaw, by redukować marnotrawstwo i wzmacniać efekty zrównoważonego rozwoju. Autorzy wskazują, iż elementy wspierające wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak strategia, kultura organizacyjna, transparentność i zarządzanie ryzykiem, są istotne także w rozwoju strategii łańcuchów dostaw żywności.  Z pewnością, zarządzanie marnotrawstwem żywności wymaga podejścia systemowego i odpowiedzialnego zaangażowania interesariuszy: w szczególności władz publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak również konsumentów, bazującego na wspólnych celach i działaniach opartych na współpracy.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw żywności, marnotrawstwo żywności, zarządzanie marnotrawstwem, najlepsza praktyka, handel detaliczny, zrównoważony rozwój
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ocicka, Barbara, and Marta Raźniewska. " Food waste reduction as a challenge in supply chains management." Logforum 14.4 (2018): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.303
APA Barbara Ocicka, Marta Raźniewska (2018). Food waste reduction as a challenge in supply chains management. Logforum 14 (4), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.303
ISO 690 OCICKA, Barbara, RAŪNIEWSKA, Marta. Food waste reduction as a challenge in supply chains management. Logforum, 2018, 14.4: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.303