Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2018, Artykuł 3

Filip Odważny, Daniel Wojtkowiak, Piotr Cyplik, Michał Adamczak

SMART FACTORY W POŁĄCZENIU ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I KONCEPCJAMI ZIELONEGO WZROSTU

Streszczenie:

Wstęp: Wzrost popularności i zainteresowania w obu omawianych aspektach oraz próba identyfikacji relacji pomiędzy inteligentnym zakładem produkcyjnym i innymi modelami i koncepcjami był główną motywacją dla autorów dla pracy nad tym zagadnieniem. W prezentowanej pracy przedstawiono rozszerzoną ocenę koncepcji Smart Factory, w szczególności jej analizę w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zielonego wzrostu. Celem pracy była identyfikacja luki naukowej powstającej na skutek braku publikacji naukowych poświęconych połączeniu koncepcji Smart Factory z takimi koncepcjami zarządzania jak: Lean lub agile, jak również zielonym wzrostem i zrównoważonym rozwojem.

Metody: Na podstawie przeglądu literatury, dokonano analizy publikacji pochodzących z baz Web of Science oraz Scopus. Identyfikacji luki była możliwa dzięki analizie występowania kluczowych koncepcji w pracach naukowych, wybranych przez autorów. Dane następnie zostały uporządkowane tabelarycznie, tworząc bazę artykułów spełniających określone kryteria.

Wyniki i wnioski: Nie stwierdzono istnienia artykułu, które jednocześnie poruszałby tematykę Smart Factory w relacji do zarządzania typu lean lub agile. Przegląd literatury wraz z jego analizą wykazał, że autorzy prac naukowych rzadko widzą metody lean lub agile jako szansę dla Smart Factory i nie łączą tych koncepcji. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie jest możliwym określenie czy takie połączenie jest możliwe i jakie relacji zachodzą pomiędzy nimi.  Jednak sama tematyka jest interesująca i warta dalszych analiz. Powinno to być potraktowania jako luka naukowa. Według autorów, istnieje szansa i potrzeba stosowania metod lean oraz agile w zarządzaniu produkcją, zasobami i procesami.

Słowa kluczowe: Smart Factory, rozwój zrównoważony, zielony wzrost, systematyczny przegląd literatury, Industry 4.0

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2018.301
For citation:

MLA Odważny, Filip, et al. "Smart Factory within sustainable development and green growth concepts." Logforum 14.4 (2018): 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2018.301
APA Filip Odważny1, Daniel Wojtkowiak1, Piotr Cyplik1, Michał Adamczak2 (2018). Smart Factory within sustainable development and green growth concepts. Logforum 14 (4), 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2018.301
ISO 690 ODWAżNY, Filip, et al. Smart Factory within sustainable development and green growth concepts. Logforum, 2018, 14.4: 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2018.301
EndNote BibTeX RefMan