LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 9, 387-405; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.286

RãŬNICE POMIęDZY USłUGAMI KLASTROWYMI A POTRZE-BAMI MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW OGRANICZENIEM TWORZENIA KULTURY INNOWACYJNOśCI INDUSTRY 4.0

Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler

Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Sposób działalność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jak i ich innowacyjność jest związany z ich uczestnictwem w sieciach innowacji. Dlatego też MSP skłaniają się do dołączania się do klasterów, aby przyspieszyć swój proces innowacji, podążyć za dynamiką branży oraz zwiększyć prawdopodobieństwa swojego dostępu do zewnętrznych zasobów i wiedzy. W efekcie, promocja atmosfery współpracy poprzez wspieranie synergii między menadżerami klastru oraz MSP sprzyja tworzeniu kultury innowacyjności. Dodatkowo, rozprzestrzenianie się nowych technologii, szczególnie w obszarze Industry 4.0.,  sprzyja współpracy, przyspiesza rozwój innowacyjności oraz stwarza nowe wyzwania przez MSP. Jednak z drugiej strony takie postępowania ujawnia różnice pomiędzy ofertą (klastery) a popytem (MSP), mogące opóźnić tworzenie kultury innowacyjności oraz pokazuje punkty krytyczne, w których zarówno klastery jak i MSP mogłyby zyskać przy prawidłowemu współdziałaniu.

Metody: Analizie i ocenie poddano 120 praktycznych przypadków dotyczących wyznaczników innowacyjności. W oparciu o ta analizę, zaproponowano koncepcję tworzenia kultury innowacyjności. Dodatkowo w celu lepszego wglądu w relacje tworzenie kultury innowacyjności między klasterami a MSP, przeprowadzono odpowiednie badania empiryczne.

Wyniki: Analiza opisowa wykazało istotne problemy komunikacyjne i różnice pomiędzy organizacjami klasterowymi a MSP. Dodatkowo zrozumienie MSP odnośnie wymagań do budowy kultury innowacyjności jest raczej niskie. Chociaż organizacje klasterowe są ukierunkowane do dostarczania usług wspierających procesy innowacyjności ich członków, to jest zauważalna istotna różnica pomiędzy podażą i popytem w obrębie wszystkich faz zdefiniowanym w koncepcji.

Wnioski: Menadżerowie klastru mogą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu innowacyjności poprzez dostosowanie oferowanych usług do zapotrzebowania na każdym etapie procesu innowacyjności. Co więcej, zwrócono uwagę na niezgodność pomiędzy podażą (klastru) a popytem (MSP) ograniczającą tworzenie kultury innowacyjności, szczególnie podkreślając problemy komunikacyjne. W związku z tym integracja kanałów komunikacyjnych ma kluczowy wpływ na zwiększenie kultury innowacyjności szczególnie w obrębie MSP. Podkreślono konieczność dalszych badań poszczególnych elementów w obrębie Industry 4.0 w celu zdefiniowania cech charakterystycznych kanałów komunikacyjnych, w szczególności wspierających akwizycję, asymilację i transformację wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy w innowację.