LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 5, 331-340; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.288

DIGITALIZACJA łAńCUCHA WARTOśCI W PRZEMYśLE ? PRZEGLąD I OCENA ISTNIEJąCYCH ZASTOSOWAń INDUSTRY 4.0 W NIEMCZECH

Wilhelm Bauer1, Sebastian Schlund2, Tim Hornung3, Sven Schuler3

1Fraunhofer IAO Stuttgart,Stuttgart, Germany
2
TU Wien, Vienna, Austria 3University of Stuttgart, Stuttgart, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Praca przedstawia wyniki prac w ramach projektu badawczego “MyCPS” (Human-centered development and application of Cyber-Physical Systems).

Metody: W ramach projektu, 14 partnerów, w tym siedmiu będących przedstawicielami przemysłu, opracowało metody i narzędzia do zastosowania aplikacji dla inteligentnej digitalizacji i automatyzacji procesów przemysłowych.

Wyniki: Poddano ocenie porównawczej 385 przypadków. Zostały one sklasyfikowane według poziomu rozwoju celów Industry 4.0. Trójpoziomową „informację”, „połączenie” oraz „inteligencję” użyto dla rozróżnienia aplikacji według poziomu ich dojrzałości w ujęciu Industry 4.0.

Wnioski: W projekcie MyCPS specjalną uwagę zwrócono na rolę siły roboczej oraz interakcji rozwiązań technologicznych z pracownikami. Dzięki temu, analiza pomaga przedsiębiorstwom oraz badaczom na ocenę kluczowych aspektów w rozwoju Industry 4.0.

Część tej pracy została zaprezentowana w formie referatu podczas konferencji "24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)",  która odbywała się w Poznaniu między 30 lipca, a 3 sierpnia 2017 roku.

Słowa kluczowe: Industry 4.0, zastosowanie praktyczne, zarządzanie technologią, Smart Factory
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Bauer, Wilhelm, et al. "Digitalization of industrial value chains ? a review and evaluation of existing use cases of Industry 4.0 in Germany ." Logforum 14.3 (2018): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.288
APA Wilhelm Bauer, Sebastian Schlund, Tim Hornung, Sven Schuler (2018). Digitalization of industrial value chains ? a review and evaluation of existing use cases of Industry 4.0 in Germany . Logforum 14 (3), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.288
ISO 690 BAUER, Wilhelm, et al. Digitalization of industrial value chains ? a review and evaluation of existing use cases of Industry 4.0 in Germany . Logforum, 2018, 14.3: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.288