LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 3, 305-314; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.258

SŁABE SYGNAŁY W LOGISTYCE W KONTEKŚCIE ZJAWISKA NIEPEWNOŚCI

Andrzej Magruk

Bialystok University of Technology, Bialystok, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wysoka złożoność i zmienność otoczenia, komplikujący się rynek, globalizacja, rozwój technologiczny, w sposób zdecydowany wpływają na istotę zarządzania logistyką. W opinii autora niniejszego artykułu ważnym narzędziem badawczym wpływającym na 1) łagodzenie takich obszarów niepewności logistycznej jak: Complexity, Lack of communication, Technology, a w szczególności Lack of logistics vision oraz 2) minimalizacji information asymmetries pomiędzy aktorami triady logistycznej może być identyfikacja i analiza słabych sygnałów. Słabe sygnały są niedokładnymi wczesnymi zwiastunami nadchodzących wydarzeń, umożliwiającymi "rozpoznanie niepoznawalnego" w konfrontacji z silnymi sygnałami, które są wystarczająco widoczne i konkretne.

Metody: W opracowaniu wykorzystano wyniki metody analizy i konstrukcji logicznej oraz metody analizy i krytyki piśmiennictwa jako głównych metod badawczych. Na tej podstawie przeprowadzono wnioskowanie dedukcyjne.

Wyniki: Naukowym rezultatem w niniejszym artykule jest próba odpowiedzi na poniższe pytania badawcze: 1) jaka jest relacja słabych sygnałów do źródeł niepewności w obszarze logistyki?; 2) jakie są źródła słabych sygnałów w obszarze niepewnego rozwoju logistyki w relacji do przeszukiwania kontekstowego?; 3) które zjawiska, minimalizujące information asymmetries pomiędzy aktorami triady logistycznej można traktować jako słabe sygnały zwiastujące sygnały mocne, w skrajnym wypadku przyjmujące postać dzikich kart?

Wnioski: Główny problem poruszony w niniejszym artykule odnosi się do identyfikacji źródeł słabych sygnałów jako źródeł niepewności w relacji do rozwoju wybranych obszarów logistyki. W opinii autora wybrany problem badawczy nie był dotychczas podejmowany w literaturze przedmiotu. Analizy dotyczące słabych sygnałów są bardzo ważną częścią obecnych badań dot. przyszłości (np. foresight) oraz innowacji. W opinii autora, logistyka należy również do dziedziny, w której nieodzowne wydają się być badania umożliwiające unikanie efektu "zaskoczenia".

Słowa kluczowe: słabe sygnały, niepewność, przyszłość logistyki, nowość, źródła
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Magruk, Andrzej. "Weak signals in logistics in the context of the uncertainty phenomenon." Logforum 14.3 (2018): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.258
APA Andrzej Magruk (2018). Weak signals in logistics in the context of the uncertainty phenomenon. Logforum 14 (3), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.258
ISO 690 MAGRUK, Andrzej. Weak signals in logistics in the context of the uncertainty phenomenon. Logforum, 2018, 14.3: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.258