LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(3), artykuł 1, 279-292; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.282

METODYKA WYZNACZANIA MIEJSCA LOKALIZACJI CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba

University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł przedstawia tezę, że wybór optymalnego obszaru dla lokalizacji centrum logistycznego wymaga doboru wielu kryteriów, które warunkują powodzenie inwestycji. Oprócz punktów przestrzennych, gdzie krzyżują się różne rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, morski i lotniczy oraz bardziej złożonych wyróżników, jak dostępność rynków zbytu, stref ekonomicznych, na potencjał miejsca mają wpływ czynniki społeczne w postaci: wykwalifikowanych pracowników, umiejętność współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, objęcie programami wspierającymi rozwój oraz ekonomiczne, jak cena gruntu, wysokość podatków, niskie koszty pracy, niskie koszty ekologiczne i środowiskowe.

Metody i rezultaty: W artykule przedstawiono podstawowe założenia poszukiwania optymalnej lokalizacji centrum logistycznego w województwie lubuskim. Wykorzystując przy podejmowaniu ww. decyzji metodę wielokryterialnej analizy porównawczej można w prosty i czytelny sposób ustalić hierarchię najbardziej korzystnych miejsc lokalizacji centrów logistycznych. W metodzie tej istotną zaletą jest to, że ostateczny zbiór kryteriów nie jest ściśle zdefiniowany i może zostać uzupełniony o kryteria, które są istotne z punktu widzenia konkretnego inwestora. Takie podejście pozwala na wykorzystanie zaproponowanej metody bez względu na uwarunkowania prawne oraz położenie geograficzne.

Wnioski: Problem wyboru lokalizacji, a także łączenia centrów logistycznych w sieć, powinien wynikać z najważniejszych zadań planowanych kierunków rozwoju w zakresie polityki przestrzennej. W wielu krajach europejskich planowanie regionalne wspiera rozwój zrównoważonej logistyki, które obsługuje rynek. Krajowe systemy logistyczne mogą tworzyć jednolity organizm zintegrowanych gospodarek, mogą one wywierać znaczący wpływ na rynek pracy, wielkość i rodzaj nowych inwestycji gospodarczych oraz na środowisko naturalne. Rozwój gospodarczy regionu może zależeć od centrum logistycznego, które w zamierzeniach usprawnia transport towarowy, obniża koszty jego funkcjonowania i skraca czas dostaw. Zastosowana metoda optymalizacji pozwala w jasny sposób na określenie lokalizacji centrum logistycznego wraz z jednoczesną możliwością jej zastosowania w różnych krajach Europy i świata. 

Słowa kluczowe: centra logistyczne, planowanie przestrzenne, polityka regionalna, wielokryterialna analiza porównawcza
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Witkowski, Krzysztof, et al. "Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis." Logforum 14.3 (2018): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.282
APA Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba (2018). Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis. Logforum 14 (3), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.282
ISO 690 WITKOWSKI, Krzysztof, et al. Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis. Logforum, 2018, 14.3: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.282