LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(2), artykuł 7, 221-233; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.279

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE I WDROūENIU SYSTEMU RFID W SEKTORZE MSP

Katarzyna Chudy-Laskowska

Rzeszow University of Technology, Rzeszów, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Technologia RFID jest coraz częściej stosowana i wdrażana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania w przedsiębiorstwach systemu RFID (Radio Frequency IDentification).

Metody: Dokonano przeglądu literatury na temat implementacji systemów RFID w przedsiębiorstwach oraz czynników, jakie powodują, że firmy decydują się na wprowadzenie nowego systemu identyfikacji. Przy pomocy ankiety przeprowadzono badania w 203 przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym pytając, jakie powody skłaniają firmy do wprowadzania nowych technologii. Do badań wykorzystano testy statystyczne (chi kwadrat Pearsona oraz analizę wariancji ANOVA) i analizę czynnikową. Sprawdzono także czy wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, wprowadzanie innowacji, posiadanie jakiegokolwiek systemu identyfikacji, rodzaj działalności, udział kapitału zagranicznego oraz udział w klastrze mają wpływ na ocenę czynników decydujących o zakupie systemu RFID.

Wyniki: Badania wskazują, że dla większości przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem jest usprawnianie procesów sprzedaży, magazynowania i transportu. W niektórych przypadkach jak w mikroprzedsiębiorstwach najwyżej ocenianym czynnikiem jest koszt wdrożenia systemu. Cechy socjoekonomiczne mają także wpływ na ocenę wskazanych czynników.

Wnioski: Analiza wskazuje producentom technologii RFID jakie oczekiwania posiadają odbiorcy i co nimi kieruje w przypadku decyzji o zakupie systemu RFID. Im więcej możliwości posiada system tym jest bardziej pożądany, niemałe znaczenie mają także koszty zakupu i wdrożenia nowej technologii. W artykule zaprezentowano także wpływ wybranych cech (wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działalności itp.) na ocenę wybranych czynników. Wyniki stanowią wkład w identyfikację otoczenia przedsiębiorstwa, które powoduje o decyzjach wprowadzania nowych technologii RFID.

Słowa kluczowe: RFID system, przedsiębiorstwa, logistyka, magazyny, system transportowy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Chudy-Laskowska, Katarzyna. "Factors influencing the decision to implement an RFID system." Logforum 14.2 (2018): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.279
APA Katarzyna Chudy-Laskowska (2018). Factors influencing the decision to implement an RFID system. Logforum 14 (2), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.279
ISO 690 CHUDY-LASKOWSKA, Katarzyna. Factors influencing the decision to implement an RFID system. Logforum, 2018, 14.2: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.279