Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2018, Artykuł 7

Katarzyna Chudy-Laskowska

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE I WDROūENIU SYSTEMU RFID W SEKTORZE MSP

Streszczenie:

Wstęp: Technologia RFID jest coraz częściej stosowana i wdrażana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania w przedsiębiorstwach systemu RFID (Radio Frequency IDentification).

Metody: Dokonano przeglądu literatury na temat implementacji systemów RFID w przedsiębiorstwach oraz czynników, jakie powodują, że firmy decydują się na wprowadzenie nowego systemu identyfikacji. Przy pomocy ankiety przeprowadzono badania w 203 przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym pytając, jakie powody skłaniają firmy do wprowadzania nowych technologii. Do badań wykorzystano testy statystyczne (chi kwadrat Pearsona oraz analizę wariancji ANOVA) i analizę czynnikową. Sprawdzono także czy wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, wprowadzanie innowacji, posiadanie jakiegokolwiek systemu identyfikacji, rodzaj działalności, udział kapitału zagranicznego oraz udział w klastrze mają wpływ na ocenę czynników decydujących o zakupie systemu RFID.

Wyniki: Badania wskazują, że dla większości przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem jest usprawnianie procesów sprzedaży, magazynowania i transportu. W niektórych przypadkach jak w mikroprzedsiębiorstwach najwyżej ocenianym czynnikiem jest koszt wdrożenia systemu. Cechy socjoekonomiczne mają także wpływ na ocenę wskazanych czynników.

Wnioski: Analiza wskazuje producentom technologii RFID jakie oczekiwania posiadają odbiorcy i co nimi kieruje w przypadku decyzji o zakupie systemu RFID. Im więcej możliwości posiada system tym jest bardziej pożądany, niemałe znaczenie mają także koszty zakupu i wdrożenia nowej technologii. W artykule zaprezentowano także wpływ wybranych cech (wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działalności itp.) na ocenę wybranych czynników. Wyniki stanowią wkład w identyfikację otoczenia przedsiębiorstwa, które powoduje o decyzjach wprowadzania nowych technologii RFID.

Słowa kluczowe: RFID system, przedsiębiorstwa, logistyka, magazyny, system transportowy

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 7 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.279
For citation:

MLA Chudy-Laskowska, Katarzyna. "Factors influencing the decision to implement an RFID system." Logforum 14.2 (2018): 7. DOI: 10.17270/J.LOG.279
APA Katarzyna Chudy-Laskowska (2018). Factors influencing the decision to implement an RFID system. Logforum 14 (2), 7. DOI: 10.17270/J.LOG.279
ISO 690 CHUDY-LASKOWSKA, Katarzyna. Factors influencing the decision to implement an RFID system. Logforum, 2018, 14.2: 7. DOI: 10.17270/J.LOG.279
EndNote BibTeX RefMan