LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 7, 73-83; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.263

OUTSOURCING PRODUKCJI. SZACOWANIE ELASTYCZNOŚCI W PROCESIE PODEJMOWANIE DECYZJI

Jesper N. Asmussen, Jesper Kristensen, Brian V. Wæ,hrens

Aalborg University, Aalborg, Denmark

Streszczenie:

Wstęp: Outsourcing pozostaje głównym mechanizmem poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw, przy szacowaniu elastyczności jako głównym mierniku oceny. Niemniej, proces podejmowania decyzji odnośnie outsourcingu jest głównie skupiony na estymacjach kosztów statycznym, podczas gdy szacowanie elastyczności podlega ocenie wartości zarządzania, a co jest z tym związane, ryzykiem estymacji błędów. Prezentowana praca przedstawia ocenę wyceny elastyczności procesu podejmowania decyzji w sprawach dotyczących outsourcingu.

Metody: Poddano analizie cztery decyzji podjęte prze OEM przy występującej sezonowości, wzrostu oraz spadu w celu określenia istotności oszacowania podejmowanych decyzji z punktu widzenia elastyczności. Analizę tą wykonano przy zastosowaniu połączenia modelu zintegrowanego programowania liniowego dla planowania taktycznego. Model ten obejmuje planowanie produkcji, zarządzanie zasobami oraz inwestowania kapitałem przy uwzględnieniu ograniczeń w łańcuchu dostaw, co oznacza uwzględnianie wpływu zarówno pozytywnych jak i negatywnych efektów outsourcingu produkcji na oszacowanie elastyczności. Połączenie tego modelu z wiedzą dotyczącą prawidłowego funkcjonowania procesu produkcyjnego pozwoliło na skwantyfikowanie elastyczności. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej podjętych decyzji.

Wyniki: Zwiększanie estymacji istniejących kosztów statycznych z wartością elastyczności nie wyjaśnia błędów systematycznych estymacji. Niemniej jednak wyniki sugerują, że wartość elastyczności ilości jest zależna od sytuacji i średnio porównywalna z kosztem bezpośrednim robocizny.

Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują na istotność dokładnej i precyzyjnej wyceny wartościowej elastyczności ilości w outsourcingowej produkcji w ujęciu kosztowym.

Słowa kluczowe: elastyczność ilości, outsourcing produkcji, proces podejmowania decyzji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Asmussen, Jesper N., et al. "Outsourcing of production: the valuation of volume flexibiltiy in decision-making ." Logforum 14.1 (2018): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.263
APA Jesper N. Asmussen, Jesper Kristensen, Brian V. Wæhrens (2018). Outsourcing of production: the valuation of volume flexibiltiy in decision-making . Logforum 14 (1), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.263
ISO 690 ASMUSSEN, Jesper N., KRISTENSEN, Jesper, W&AELIGHRENS, Brian V.. Outsourcing of production: the valuation of volume flexibiltiy in decision-making . Logforum, 2018, 14.1: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.263