LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 2, 21-31; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.260

MINIMALIZACJA ZJAWISKA KONGESTII POPRZEZ ZRÓWNOWAūONE ZARZĄDZANIE RUCHEM ULICZNYM. MIKRO-SYMULACJA

Oscar Cárdenas, Alejandra Valencia, Cecilia Montt

Catholic University of Valparaiso, Valparaíso, Chile

Streszczenie:

Wstęp: Kongestia to obecnie poważny i często występujący problem w wielu krajach. Zagadnienie poddane analizie w prezentowanej pracy dotyczy zarządzanie ruchem ulicznym połączenia komunikacyjnego dwóch dużych miast w Chile. Miasta te są z sobą połączone nadbrzeżną drogą, gdzie często obserwuje się zjawisko kongestii. Sytuacja ta wpływa na niezadowolenie mieszkańców tych miast i ma negatywny wpływ zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i środowiskowym.

Celem pracy jest stworzenie propozycji systemu transportu drogowego w oparciu o przedstawione studium przypadku.

Metody: W celu minimalizacji negatywnym skutków kongestii w analizowanym przypadku, została wykonana mikro-symulacja przy użyciu VISSIM. Otrzymany model, uwzględniając zarówno infrastrukturę jak i jej użytkowników, pokazuje wpływ różnych zachowań tych uczestników ruchu na kongestię.

Wyniki: W trakcie przeprowadzanych badań, obliczano również emisję CO2. To pozwoliło na określenie strategii minimalizacji kongestii równocześnie redukujących emitowanych zanieczyszczeń. Wybrane strategie zostały przetestowane dla realnych scenariuszy i są w stanie rozwiązać pewne problemy zarządzania ruchem oraz optymalizować średni czas przejazdu.

Wnioski: Zaproponowano model, strategie i obrazujące je studium przypadku dla rozwiązywania problemu kongestii. Zaproponowano również dalszej kierunki pożądanych badań.

Część tej pracy została zaprezentowana w formie referatu podczas konferencji "24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)",  która odbywała się w Poznaniu między 30 lipca, a 3 sierpnia 2017 roku.

Słowa kluczowe: symulacja, zarządzanie ruchem ulicznym, transport publiczny, emisja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cárdenas, Oscar, et al. "Congestion minimization trough sustainable traffic management. A micro-simulation approach." Logforum 14.1 (2018): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.260
APA Oscar Cárdenas, Alejandra Valencia, Cecilia Montt (2018). Congestion minimization trough sustainable traffic management. A micro-simulation approach. Logforum 14 (1), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.260
ISO 690 CÁRDENAS, Oscar, VALENCIA, Alejandra, MONTT, Cecilia. Congestion minimization trough sustainable traffic management. A micro-simulation approach. Logforum, 2018, 14.1: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.260