LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 1, 7-19; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.269

FIZYCZNY INTERNET (FI): SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY

Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Fizyczny Internet jest młodą koncepcją – termin funkcjonuje od 2006. Jednak na przestrzeni ostatnich czterech lat (od 2012 – świat, od 2014 – Polska), koncepcja ta jest intensywnie dyskutowana w teorii i praktyce. Na chwilę obecną diagnozuje się zarówno małą liczbę konferencji i artykułów naukowych, jak również stosunkowo małą liczbę projektów wdrożeniowych, które póki co należy traktować w kategorii rozwiązań pilotażowych.

Metody: Celem artykułu jest przegląd artykułów naukowych dedykowanych tematyce Fizycznego Internetu (autorzy koncentrują się jedynie na nurcie teoretycznym tej koncepcji). Zastosowaną w artykule metodą badawczą jest systematyczny przegląd literatury. Przeprowadzony przez autorów systematyczny przegląd literatury obejmuje cztery kroki: wstępne rozpoznanie literatury z zakresu Fizycznego Internetu, wybór publikacji oraz ich podział na dwie kategorie: naukowa i praktyczna, analiza treści publikacji, sformułowanie wniosków końcowych. Celem analizy jest identyfikacja znaczących artykułów (w tym także osób) w tematyce Fizycznego Internetu, mających podstawowy wpływ na dalsze kształtowanie się tej koncepcji. Zakres czasowy badań obejmuje artykuły naukowe za okres 2004 – 2017. Przedmiot badań stanowią uznane bazy naukowe Web of Science oraz Scopus.

Wyniki: W ramach nurtu teoretycznego nieco szerszym źródłem wiedzy nt. Fizycznego Internetu jest baza naukowa Scopus niż Web of Science (liczba artykułów, liczba cytowań). Z punktu widzenia wyższego miejsca w rankingu cytowań zdecydowanie lepszą bazą jest Web of Science niż Scopus (dotyczy to zarówno starszych jak i nowszych publikacji). W przypadku teoretyków najbardziej poważanymi (cytowanymi) osobami na świecie (Web of Science i Scopus) są: E. Ballot, B. Montreuil, S.L. Pan i  Y. Sallez.

Wnioski: W latach 2004 – 2017 wyróżnić można dwie fazy ewolucji Fizycznego Internetu: lata 2004 – 2012 (pojawienie się Fizycznego Internetu, okres braku zainteresowania koncepcją i powrotu do tematu) - okres opracowywania i doprecyzowania założeń koncepcji Fizycznego Internetu oraz lata 2013-2017 (okres renesansu Fizycznego Internetu jako przyszłościowej koncepcji efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw) - okres wprowadzania (wdrażania) tej koncepcji w życie, w rzeczywistość logistyczną. Pierwszy okres Fizycznego Internetu cechuje się koncentracją na podstawach teoretycznych koncepcji Fizycznego Internetu, drugi okres charakteryzuje się dominacją prezentacji rozwiązań aplikacyjnych, wdrożeniowych (pilotażowe projekty głównie o statusie case study).

 

Słowa kluczowe: Fizyczny Internet, przegląd literatury, Web of Science, Scopus
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Domański, Roman, et al. "Physical Internet (PI): A systematic literature review." Logforum 14.1 (2018): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.269
APA Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik (2018). Physical Internet (PI): A systematic literature review. Logforum 14 (1), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.269
ISO 690 DOMAŃSKI, Roman, ADAMCZAK, Michał, CYPLIK, Piotr. Physical Internet (PI): A systematic literature review. Logforum, 2018, 14.1: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.269