LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(4), artykuł 9, 495-506; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9

KOSZTY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Leonid Shvartsburg1, Tadeusz Zaborowski2, Piotr Cyplik3

1Moscow State University of Technology STANKIN, Moscow, Russia
2
Poznań University of Technology, Poznan, Poland 3Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Koszty odgrywają istotną role w procesach logistycznych. Poszukiwania możliwości ich obniżenia prowadzą do poprawy poziomu zarządzania oraz do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Z te też powodu istotnym jest ich monitoring w połączeniu ze szczegółową analizą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe czy istnieją wspólne determinanty mających wpływ na koszty procesów logistycznych w firmach działających na rynkach różnych państw. Badania przeprowadzono w Polsce i Rosji.

Metody: Badanie zostało przeprowadzane w wybranych polskich i rosyjskich przedsiębiorstwach w oparciu o badania ankietowe. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu Excela.

Wyniki: Porównanie takich danych wskaźnikowych jak dostępność produktów, wartość usług, jakość obsługi klienta, koszty logistyczne jak i poziom zapasów wyrobów  gotowych w badanych przedsiębiorstwach wykazało wiele podobieństw pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorstwami ale również różne podejście do niektórych obszarów działalności gospodarczej.

Wnioski: Przedsiębiorstwa mogą realizować w swojej działalności różne strategie zarządzania, ale wspólną cechą jest konieczność analizy kosztów generycznych aby zapewnić dobry kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomimo przyjęcia różnych strategii działania, przedsiębiorstwa mogą podejmować prawidłowe decyzje zapewniające osiąganie przez nich zysków.

Słowa kluczowe: procesy logistyczne, koszt, analiza kosztów, zyskowność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Shvartsburg, Leonid, et al. "Situation of costs in the logistic process of enterprises ." Logforum 13.4 (2017): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9
APA Leonid Shvartsburg, Tadeusz Zaborowski, Piotr Cyplik (2017). Situation of costs in the logistic process of enterprises . Logforum 13 (4), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9
ISO 690 SHVARTSBURG, Leonid, ZABOROWSKI, Tadeusz, CYPLIK, Piotr. Situation of costs in the logistic process of enterprises . Logforum, 2017, 13.4: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9