LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(4), artykuł 8, 479-493; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.8

POSTRZEGANA POLITYKA ORGANIZACYJNA ORAZ ZADOWOLENIE Z PRACY: ROLA OSOBOWOŚCI JAKO MODERATORA

Haslina Hassan, Tong Mei Hwee Vina, Nor Shamri Ithnin

Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Praca ma na celu przeanalizowanie przewidywanego wpływu postrzeganej polityki organizacyjnej na zadowolenie z pracy pracowników oraz rolę osobowości (ekstrawersja, otwartość, ugodowość oraz sumienność) w kształtowaniu powiązań i wzajemnych stosunków.

Metody: Dane zostały zebrane poprzez przeprowadzenie wywiadu ankietowego wśród 210 pracowników prywatnych przedsiębiorstw w Malezji. Hipotezy zdefiniowane na tej podstawie zostały poddane ocenie przy użyciu analizy regresji hierarchicznej.

Wyniki: Zgodnie z przewidywaniami, wyniki badania wskazują, że postrzegana polityka organizacji jest odwrotnie skorelowana z zadowoleniem z pracy (R2 = 0.09). Spośród czterech ocenianych cech osobowości, tylko ekstrawersja i otwartość, miały wpływ na zależności pomiędzy postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy.

Wnioski: Otrzymane rezultaty badań poszerzają dostępną wiedzę dotyczącą istotności cech charakteru w relacji z postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy wśród pracowników.

Słowa kluczowe: postrzegana polityka organizacyjna, zadowolenie z pracy, osobowość, ekstrawersja, otwartość
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hassan, Haslina, et al. "Perceived organizational politics and job satisfaction: the role of personality as moderator ." Logforum 13.4 (2017): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.8
APA Haslina Hassan, Tong Mei Hwee Vina, Nor Shamri Ithnin (2017). Perceived organizational politics and job satisfaction: the role of personality as moderator . Logforum 13 (4), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.8
ISO 690 HASSAN, Haslina, VINA, Tong Mei Hwee, ITHNIN, Nor Shamri. Perceived organizational politics and job satisfaction: the role of personality as moderator . Logforum, 2017, 13.4: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.8