LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(4), artykuł 6, 455-464; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.6

MODELOWANIE PROCESU ZARZĄDZANIA ZAPASAMI PRODUKTÓW LECZNICZYCH W SZPITALACH Z WYKORZYSTANIEM METODYKI OPARTEJ O STANDARD BPMN

Anna Gawrońska, Filip Nowak

The Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Jedną z terapii wykorzystywanych w procesie leczenia w szpitalu jest farmakoterapia, czyli leczenie za pomocą produktów leczniczych. Według danych szacunkowych przeciętny szpital w Polsce zarządza ok. 130 tys. produktów leczniczych, a leki stanowią drugi – po wynagrodzeniach – element kosztochłonny funkcjonowania szpital. Biorąc również aspekt związany z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta, a w głównej mierze jego bezpieczeństwa, zwłaszcza na gruncie farmakoterapii, zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu stanowi niezwykle istotny obszar funkcjonowania szpitala. Celem artykułu jest przedstawienie założeń modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki poprawy efektywności procesów opartej o standard BPMN.

Metody: Badanie zostało przeprowadzone w trzech szpitalach na terenie woj. wielkopolskiego w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015. W ramach zastosowanej metodyki posłużono się podejściem procesowym, zakładającym kompleksową identyfikację ról biznesowych, czynności i zdarzeń w badanych procesach. Przedmiotem badania były  procesy związane z zarządzaniem zapasami produktów leczniczych szpitalach.

Wyniki: W artykule opisano sposób modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN. Autorzy przedstawiają zastosowanie podejścia procesowego w badaniu problemu związanego z racjonalizacją procesu zarządzania zapasami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do danych na temat: rodzaju, lokalizacji i poziomu produktów leczniczych.

Wnioski: Zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu jest procesem złożonym i wielowątkowym, również z uwagi na dużą liczbę regulacji prawnym w przedmiotowym obszarze. Przeprowadzone badania wykazały przydatność podejścia procesowego z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN w zakresie racjonalizacji zarządzania zapasami produktów leczniczych. Autorzy dostrzegają konieczność praktycznej weryfikacji uzyskanych danych na drodze implementacji proponowanych zmian przez szpitale.

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, modelowanie procesów, logistyka szpitali
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Gawrońska, Anna, and Filip Nowak. "Modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard ." Logforum 13.4 (2017): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.6
APA Anna Gawrońska, Filip Nowak (2017). Modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard . Logforum 13 (4), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.6
ISO 690 GAWROŃSKA, Anna, NOWAK, Filip. Modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard . Logforum, 2017, 13.4: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.6