LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(3), artykuł 8, 339-351; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.8

ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI PARTII NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Roman Domański, Michał Adamczak

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Z uwagi na dynamicznie zmieniające się potrzeby dostawców i odbiorców klasyczne metody partiowania nie sprawdzają się. Tymczasem cel dla logistyki pozostaje cały czas ten sam (bez zmian): zrealizować przepływ materiałów w łańcuchu dostaw możliwie najbardziej efektywnie. Współcześnie efektywność jest rozumiana jako suma dwóch składowych: skuteczności – rozumianej jako stopień osiągnięcia celu, której doskonałym miernikiem jest osiągnięty poziom obsługi klienta oraz sprawności – rozumianej jako sposób realizacji celu, której doskonałym miernikiem jest poziom kosztów całkowitych przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw. Badania symulacyjne autorów skoncentrowane są na identyfikacji i analizie zarówno globalnych jak i lokalnych uwarunkowań efektywności przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw.

Metody: Symulacje przepływu materiałów w łańcuchu dostaw przeprowadzono z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. W analizie zbioru wyników wykorzystano oprogramowanie statystyczne Minitab 17. Za pomocą analizy korelacji zbadano zależności pomiędzy kosztami przepływu materiałowego a realizowanym poziomem obsługi klienta. Dzięki metodzie ANOVA oraz porównywaniu parami metodą Tukeya ustalono, czy istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy wielkościami partii przepływu materiałowego pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw a kosztami tego przepływu przez cały łańcuch.

Wyniki: Celem artykułu jest: identyfikacja zależności pomiędzy wielkością partii przepływu materiałowego pomiędzy poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw a kosztami tego przepływu, a także identyfikacja tego ogniwa łańcucha dostaw, które ma największy wpływ na poziom obsługi klienta i koszty całkowite przepływu w łańcuchu dostaw. Rozkład popytu (kategoria dóbr) ma wpływ na wielkość kosztów przepływu materiałowego danej wielkości partii w łańcuchu dostaw. W obu analizowanych rozkładach popytu (normalny, wykładniczy) zaobserwowano relacje proporcjonalne (to co jest korzystne dla całego łańcucha dostaw jest także korzystne dla samego ogniwa łańcucha dostaw) jak i relacje odwrotnie proporcjonalne (to co jest korzystne dla łańcucha dostaw jest niekorzystne dla samego ogniwa łańcucha dostaw). Niezależnie od wybranego rozkładu popytu o wynikach kosztowych realizacji przepływu materiałowego decyduje konfiguracja wielkości partii w obszarze dystrybucji (ogniwo dystrybutor).

Wnioski: Rozkład popytu ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu wielkości partii przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe jest wskazanie ogniw łańcucha dostaw, które mają kluczowy wpływ na skuteczność i sprawność przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje możliwość wskazania optimum globalnego w łańcuchu dostaw. Optimum to zwykle nie jest sumą optimów lokalnych efektowności przepływu materiałowego wszystkich ogniw łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, efektywność przepływu materiałów, kształtowanie wielkości partii, rozkład popytu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Domański, Roman, and Michał Adamczak. "Analysis of the influence of the lot sizing on the efficiency of material flow in the supply chain ." Logforum 13.3 (2017): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.8
APA Roman Domański, Michał Adamczak (2017). Analysis of the influence of the lot sizing on the efficiency of material flow in the supply chain . Logforum 13 (3), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.8
ISO 690 DOMAŃSKI, Roman, ADAMCZAK, Michał. Analysis of the influence of the lot sizing on the efficiency of material flow in the supply chain . Logforum, 2017, 13.3: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.8