LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2017, Artykuł 4

Shook Mei Chan, Siohong Tih

University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRZYSWOJENIE UūYTKOWNIA INTERNETU PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU ZAKUPU DLA BIZNESOWYCH AKTYWNOŚCI ZAKUPOWYCH

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy jest zbadanie modelu ścieżki oraz efektu mediacyjnego postrzeganej wygody w komunikacji dla przybliżenia pracownikom działu zakupu użytkowania Internetu dla biznesowych aktywności zakupowych. Obejmuje analizę sekwencyjnych ścieżek przewidywanego efektu postrzeganych umiejętności użytkowania Internetu oraz wsparcia dostawcy w postrzeganej wygodzie w komunikacji. W konsekwencji, postrzegana wygoda w komunikacji wpływa na zaakceptowanie Internetu, jako narzędzia komunikacji w kontekście biznes-biznes. Obejmuje również niebezpośrednie efekty postrzeganych umiejętności używania Internetu oraz wsparcia dostawcy na akceptację Internetu poprzez postrzeganą wygodę komunikacji.

Metody: Została przygotowania ustrukturyzowana ankieta w celu przeprowadzenia badania. Baza danych firmy o strukturze biznes-biznes, składająca się z obecnych i potencjalnych klientów została wybrana, jako przykładowa baza dla przeprowadzenia badania. Zebrano 139 wypełnionych ankiet, z których dane poddano analizie statystycznej przy zastosowaniu modelu PLS-SEM 3.0 (Partial Least Square – Structural Equation Modeling).  

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że postrzegane umiejętności użytkowania Internetu I wsparcia dla dostawcy mają istotny wpływ na postrzeganą wygodę komunikacji. Z kolei postrzegana wygoda komunikacji ma bezpośredni wpływ na użytkowanie Internetu przez pracowników działu zakupu dla celów biznesowych zakupów. Postrzegana wygoda komunikacji istotnie określa efekt postrzeganych umiejętności użytkowania komputera oraz wsparcia dostawcy na biznesowe użytkowanie Internetu.

Wnioski: Praca przyczynia się do zidentyfikowania istotnych predykatorów oraz mediatorów dla użytkowani Internetu dla celów biznesowych związanych z aktywnością zakupową wśród pracowników działu zakupu. Należy położyć większy nacisk na umiejętności użytkowania Internetu w celu zwiększenia wygody komunikacji, aby zachęcić biznesowych kupców do stosowania Internetu w ich codziennej pracy.

Słowa kluczowe: użytkowanie Internetu, postrzegana wygoda komunikacji, postrzegane umiejętności użytkowania Internetu, wsparcie dla dostawcy

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.4
For citation:

MLA Chan, Shook Mei, and Siohong Tih. "Determinant factors of industrial purchasing personnel’s adoption of internet for business purchasing related activities." Logforum 13.3 (2017): 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.4
APA Shook Mei Chan, Siohong Tih (2017). Determinant factors of industrial purchasing personnel’s adoption of internet for business purchasing related activities. Logforum 13 (3), 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.4
ISO 690 CHAN, Shook Mei, TIH, Siohong. Determinant factors of industrial purchasing personnel’s adoption of internet for business purchasing related activities. Logforum, 2017, 13.3: 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.4
EndNote BibTeX RefMan