LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(2), artykuł 8, 209-219; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.8

INNOWACJE W RELACJACH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH – W POSZUKIWANIU SATYSFAKCJI KLIENTA

Marzenna Cichosz1, Thomas J. Goldsby2, A.Michael Knemeyer2, Daniel F. Taylor2

1Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
2
Ohio State University, Columbus, USA

Streszczenie:

Wstęp: Współcześnie operatorzy logistyczni funkcjonują w bardzo konkurencyjnym środowisku, w którym strategia koncentracji na dotychczasowych klientach, zaspokojeniu ich potrzeb i dzięki temu zatrzymaniu ich, okazuje się być bardziej skuteczna niż próba pozyskania nowych zleceniodawców, którzy nigdy wcześniej nie współpracowali z operatorami logistycznymi. Praktyka pokazuje, iż, dążąc do zatrzymania i zwiększania udziału w kieszeni klienta, operatorzy logistyczni muszą pokonać szereg barier, wejść w sojusz z klientami i stać się innowacyjni. Głównym pytaniem badawczym jest kiedy, z jakiego typu klientami i w jaki sposób operatorzy powinni współpracować, aby osiągnąć sukces innowacyjny. Celem artykułu jest: zaprezentowanie koncepcji innowacji logistycznych oraz ich roli w kreowaniu satysfakcji klienta, wskazanie na liczne bariery na drodze do innowacyjności operatorów logistycznych oraz przeanalizowanie roli i elementów składowych relacyjnego sojuszu innowacyjnego, gdy operator rozwija i wdraża innowacyjne usługi logistyczne.

Metody: Badanie składa się z dwóch etapów: fazy pierwszej – zogniskowanych wywiadów z operatorami logistycznymi i ich klientami oraz fazy drugiej – kwestionariusza ankietowego, pozwalającego przetestować model współpracy nad innowacją. Do chwili obecnej przeprowadzono zogniskowane wywiady, przygotowano kwestionariusz ankiety oraz pilotaż ankiety wśród naczelnej kadry kierowniczej wybranych operatorów logistycznych. Zbieranie danych jest w trakcie. Celem zilustrowania wstępnych wyników badań prowadzonych na rynku amerykańskim, opracowano europejskie studia przypadków opisujące współpracę operatorów logistycznych z ich klientami nad innowacją.

Wyniki: Sojusz z klientem, gdy firma wypracowuje innowacje jest ważnym czynnikiem sukcesu w usługach logistycznych, zwłaszcza w pracy nad radykalną usługą innowacyjną szytą na miarę potrzeb klienta. Sojusz innowacyjny powinien obejmować zarządcze i relacyjne mechanizmy.

Wnioski: Operatorzy logistyczni, w porównaniu do innych branż, są raczej mało innowacyjni. Jednakże menedżer logistyczny powinien spróbować pokonać te bariery i proaktywnie opracować i wdrożyć innowacyjne usługi logistyczne. Wstępne wyniki badań pokazały, że włączenie klientów w proces innowacji logistycznej może spowodować wzrost satysfakcji klienta i poprawić wynik innowacyjny operatora logistycznego.

Słowa kluczowe: innowacja, operator logistyczny, partnerstwo, alians, satysfakcja klienta
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cichosz, Marzenna, et al. "Innovation in logistics outsourcing relationship – in the search of customer satisfaction." Logforum 13.2 (2017): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.8
APA Marzenna Cichosz, Thomas J. Goldsby, A.Michael Knemeyer, Daniel F. Taylor (2017). Innovation in logistics outsourcing relationship – in the search of customer satisfaction. Logforum 13 (2), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.8
ISO 690 CICHOSZ, Marzenna, et al. Innovation in logistics outsourcing relationship – in the search of customer satisfaction. Logforum, 2017, 13.2: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.8