LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(2), artykuł 5, 171-182; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.5

JAPOŃSKIE A AMERYKAŃSKIE PODEJŚCIE DO LOGISTYKI HUMANITARNEJ JAKO NARZĘDZIA WALKI Z KATASTROFAMI NATURALNYMI

Jakub Mateusz Marcinkowski

Wrocław University of Economics, Jelenia Góra, Poland

Streszczenie:

 Wstęp: Złożoność i problematyka występujących katastrof naturalnych stanowi istotny problem koordynacji i integracji działań z poziomu sektora publicznego. Zadania, które formalnie realizowane są w sposób niezależny, wykazują charakter zbieżny i zintegrowany. W związku z powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba synergicznej współpracy sektora publicznego, prywatnego, NGO, agend ONZ, agend ruchu IFRC oraz oddolnych działań podejmowanych przez mieszkańców na terenach dotkniętych katastrofą. Celem badania było zidentyfikowanie podobieństw oraz różnic występujących w podejściu do logistyki humanitarnej z perspektywy sektora publicznego w Japonii oraz USA. Ponadto, drugim celem było opracowanie uniwersalnej procedury konwergencji logistyki humanitarnej dla sektora publicznego.

Metody: Analizę krytyczną przeprowadzono w dwóch wysokorozwiniętych państwach go-spodarki światowej. Wskazano determinanty powstawania zbieżności, które są określane przez trzy odrębne rodzaje konwergencji logistyki humanitarnej.

Wyniki: W artykule opisano procesy powstawania zbieżności na płaszczyźnie japońskiej oraz amerykańskiej w odniesieniu do logistyki humanitarnej. Charakterystyka czynników konwergencji została poprzedzona krótkimi teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi analizowanego problemu. Wskazano determinanty cechujące się największym poziomem zbieżności, a także świadczące o znaczącym zróżnicowaniu. W konsekwencji, zaprezentowano uniwersalną procedurę dla zainteresowanych państw łączącą oba wyróżniające się podejścia.

Wnioski: Przeciwdziałanie, minimalizowanie i eliminowanie negatywnych skutków katastrof naturalnych nie jest zadaniem prostym. W niniejszym artykule podkreślono istotność funkcjonowania sektora publicznego, który stanowi fundament projektowanych działań z zakresu logistyki humanitarnej. Koordynacja i integracja działań jest kluczowym aspektem warunkującym jej skuteczność. Stąd też, wszystkie jednostki administracji publicznej zainteresowane analizowaną koncepcją mogą wdrożyć zaprezentowaną procedurę. Niemniej jednak, autor artykułu wskazuje na konieczność przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dotyczącej występowalności katastrof, wzrostu gospodarczego, mierników logistycznych, czynników ryzyka oraz innych wskaźników, które łącznie świadczą o postępującej konwergencji.

 
Słowa kluczowe: logistyka humanitarna, konwergencja logistyki humanitarnej, katastrofa naturalna, integracja, koordynacja, procedura
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Marcinkowski, Jakub Mateusz. "Japanese and American approach to humanitarian logistics in natural disasters’ prevention ." Logforum 13.2 (2017): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.5
APA Jakub Mateusz Marcinkowski (2017). Japanese and American approach to humanitarian logistics in natural disasters’ prevention . Logforum 13 (2), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.5
ISO 690 MARCINKOWSKI, Jakub Mateusz. Japanese and American approach to humanitarian logistics in natural disasters’ prevention . Logforum, 2017, 13.2: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.5