LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(2), artykuł 2, 135-149; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.2

TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING JAKO PODSTAWA DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ LEAN

Irena Pawłyszyn

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Ciągle zaostrzająca się konkurencja rynkowa, rozwój nowoczesnych technik i technologii oraz pragnienie dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, wymuszają na przedsiębiorcach podjęcie prób poszukiwania i wdrażania nowych metod w zarządzaniu firmami. Ze tego względu podjęto próbę dokonania, za pomocą analizy Time-Driven Activity Based Costing, kalkulacji kosztów logistycznych procesu obsługi klienta w obszarze handlu tradycyjnego i internetowego. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytania: 1. Czy wykorzystanie metody rachunku TDABC w sferze usług (hurtowni elektronicznej) może wskazać obszary w których powstaje marnotrawstwo? 2. Jakie korzyści finansowe może przynieść taka identyfikacja w kontekście eliminacji marnotrawstwa w myśl koncepcji Lean Management?

Metody: Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie usługowym będącym hurtownią elektroniczną. W artykule zaprezentowano dokładną procedurę kalkulacji kosztów według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie. Praca obejmuje zidentyfikowanie podejmowanych przez pracowników działań w trakcie realizacji zamówień klientów, kalkulację ich kosztów według metody T-D ABC oraz usprawnienia poczynione w kontekście koncepcji Lean Management.

Wyniki: W artykule zaprezentowane zostały wiadomości teoretyczne dotyczące metody T-D ABC oraz koncepcji Lean Management. Opisano poszczególne kroki obliczania kosztów procesów, dokonano ich analizy i zaproponowano działania Lean, które pozwolą uporządkować procesy i skrócić czasy ich trwania.

Wnioski: Integracja T-D ABC oraz koncepcji Lean Management umożliwia postawienie pierwszych kroków w kierunku wykorzeniania marnotrawstwa, zidentyfikowanie niewykorzystanych zdolności, wykrycie potencjału tkwiącego w zaangażowanych zasobach oraz daje możliwość wskazać miejsca oszczędności kosztów procesów. Zaproponowany przykład kalkulacji kosztów z powodzeniem może być stosowana zarówno w przedsiębiorstwach usługowych, jak też produkcyjnych.

Słowa kluczowe: Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing, koszty, Lean Management, procesy, sprzedaż
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pawłyszyn, Irena. "Time-driven activity based costing as a basis for undertaking lean activities." Logforum 13.2 (2017): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.2
APA Irena Pawłyszyn (2017). Time-driven activity based costing as a basis for undertaking lean activities. Logforum 13 (2), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.2
ISO 690 PAWłYSZYN, Irena. Time-driven activity based costing as a basis for undertaking lean activities. Logforum, 2017, 13.2: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.2