LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(1), artykuł 9, 103-113; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.9

UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE I LOGISTYCZNE RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

Ireneusz Fechner

Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W literaturze publikowane są dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce, które są wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej poszczególnych województw. Oceny mają wpływ na decyzje organów samorządowych kształtujących politykę przestrzenną i klimat inwestycyjny oraz na decyzje inwestorów, a poprzez nie na rozwój gospodarczy regionów i lokalne rynki pracy. Jednak publikowane w różnych źródłach dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w poszczególnych województwach w Polsce są zróżnicowane i nie pozwalają ocenić ich rzeczywistych wartości.
Celem pracy jest identyfikacja czynników ekonomicznych i infrastrukturalnych oraz ich wpływu na wielkość i dynamikę wzrostu komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce wraz z oceną rynku.

Metody: Analiza danych zastanych obejmująca przegląd dostępnych danych i informacji pozwalających na charakterystykę rynku komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce. Analizie zostały poddane raporty instytucji badawczych i agencji nieruchomości przemysłowych, materiały i informacje handlowe publikowanie przez właścicieli nieruchomości magazynowych, prasa branżowa oraz opinie analityków rynku. Ponadto zostało wykorzystane narzędzie analizy strategicznej w postaci analizy kluczowych czynników sukcesu determinujących funkcjonowanie rynku powierzchni magazynowych.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań obliczono wielkość komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce i w poszczególnych województwach w badanym okresie, oraz kluczowe czynniki warunkujące jej rozwój. Wskazano najważniejsze rodzaje inwestorów i określono ich udziały w wielkości badanej powierzchni. Oceniono podaż i popyt, a dla poszczególnych województw dysponujących tego rodzaju powierzchnią magazynową podano wartości stawek czynszu oraz wskaźniki powierzchni niewynajętej. Wskazano także branże występujące w grupie najemców oraz rodzaje zawieranych umów najmu i ich udział w wielkości najmu ogółem. Autor wykorzystał również w niniejszym artykule część wyników badań własnych opublikowanych w raportach dotyczących stanu logistyki w Polsce.

Wnioski: Istnieje zależność pomiędzy wielkością i dynamiką wzrostu komercyjnej powierzchni magazynowych, a stanem gospodarki wyrażonym za pomocą kluczowych wskaźników makroekonomicznych oraz rozwojem infrastruktury transportu, a także lokalnych uwarunkowań gospodarczych i społecznych.
Wyniki mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego w pracach planistycznych i decyzjach dotyczących gospodarki przestrzennej oraz kierunków rozwoju gospodarczego, a także przez inwestorów zainteresowanych zarówno budową obiektów magazynowych jak i wynajmem powierzchni magazynowej. Zmienność w czasie wartości przedstawionych danych liczbowych i ich zależność od różnych czynników wskazuje na celowość kontynuacji badań w zakresie i przedziale czasu podanym przez autora.

Słowa kluczowe: logistyka, magazynowanie, wynajem, powierzchnia magazynowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Fechner, Ireneusz. "Economic and logistic conditions of the warehouse market in Poland." Logforum 13.1 (2017): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.9
APA Ireneusz Fechner (2017). Economic and logistic conditions of the warehouse market in Poland. Logforum 13 (1), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.9
ISO 690 FECHNER, Ireneusz. Economic and logistic conditions of the warehouse market in Poland. Logforum, 2017, 13.1: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.9