LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(1), artykuł 3, 29-38; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.3

OCENA POMIARU EFKETYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH PROCESY TECHNOLOGICZNE

Aldona Kluczek

Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Efektywność energetyczna stała się jednym z najważniejszych aspektów w sektorze wytwórczym. Zakłady przemysłowe stają przed koniecznością zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w celu poprawy wydajności ekonomicznej i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Celem niniejszego opracowania jest udowodnienie, że działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej w procesach wytwórczych zaproponowane przez audytorów są efektywne energetycznie. Działania te stanowią rekomendowane przez audytorów usprawnienia technologiczne, wdrożone w amerykańskich zakładach przemysłowych w latach 2013 - 2014. Ponadto, usprawnienia te, uznane zostały za uzasadnione biznesowo pod względem kosztowo-energetycznym na podstawie wyników audytów energetycznych. W związku z tym, tylko dziesięć zaleceń poaudytowych zostało zaprezentowanych w niniejszej analizie.
Metody: Artykuł prezentuje ocenę efektywności energetycznej usprawnień technologicznych poprzez zastosowanie modelu DEA-SBM w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne w ramach Industrial Assessment Center przy University of Michigan.
Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że siedem z dziesięciu analizowanych usprawnień technologicznych działa w sposób efektywny, co zostało zweryfikowane przy użyciu metody DEA-SBM. Ponadto, wyniki zostały wzbogacone o analizę źródeł nadefektywności oraz nieefektywności badanych obiektów.
Wnioski: W oparciu o powyższe badania dotyczące usprawnień technologicznych w amerykańskich zakładach przemysłowych, wyszczególniono siedem efektywnych energetycznie technologii (DMU2, 4, 5, 7, 8, 9, 10). To potwierdza, że usprawnienia zaproponowane podczas audytów energetycznych są nadal efektywne. Przedstawiony w artykule sposób pomiaru narzędzi realizacji poprawy efektywności energetycznej pozwoli na bardziej precyzyjne określenie czy rodzaj zaproponowanych usprawnień technologicznych jest efektywny energetycznie czy też nie.
Dalszych prac wymaga opracowanie zestawu istotnych zmiennych wejściowych i wyjściowych oraz sposobu wyboru wskaźników przy pomocy metod analitycznych, co może przynieść bardziej wiarygodne wyniki.

Słowa kluczowe: metoda DEA, efektywność energetyczna, nieradialny model SBM, usprawnienia technologiczne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kluczek, Aldona. "Assessing measures of energy efficiency improvement opportunities in the industry." Logforum 13.1 (2017): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.3
APA Aldona Kluczek (2017). Assessing measures of energy efficiency improvement opportunities in the industry. Logforum 13 (1), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.3
ISO 690 KLUCZEK, Aldona. Assessing measures of energy efficiency improvement opportunities in the industry. Logforum, 2017, 13.1: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.3