LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 9, 301-312; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.9

WIRTUALIZACJA PRACY W GLOBANYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW

Sabina Wyrwich-Płotka1, Jarosław Witkowski2

1Opole University, Opole, Poland
2
University of Economics in Wrocław, Wrocław, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł poświęcony jest pojęciu oraz korzyściom z wdrożenia wirtualnej pracy w globalnych łańcuchach dostaw. Wirtualną pracę należy rozumieć jako celowe działanie człowieka, której celem jest świadczenie usług (materialnych i niematerialnych), za pomocą narzędzi teleinformatycznych, wykonywanych zdalnie od tradycyjnego miejsca pracy, w sposób mobilny. Badania empiryczne zostały przygotowane na podstawie 4 studiów przypadku globalnych liderów łańcuchów dostaw, które zgodnie z klasyfikacją M. Fishera reprezentują dwa ich typy. Studia przypadków potwierdziły pozytywny wpływ wirtualnej pracy zarówno w efektywnych i elastycznych łańcuchach dostaw. Korzystne warunki rynkowe i technologiczne oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z wirtualnej pracy będzie wpływało na powszechniejsze jej stosowanie w firmach tworzących globalne łańcuchy dostaw.

Metody: Praca została przygotowana w oparciu o dostępne badania zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Autorzy przeanalizowali 4 przedsiębiorstwa w Polsce. Przedsiębiorstwa reprezentują elastyczny i efektywny łańcuch dostaw, wykorzystujące lub nie, wirtualną pracę. Badanie przeprowadzone przez autorów miały formę wywiadów indywidualnych. Autorzy wykorzystali studia przypadków w celu pokazania, że wirtualna praca przynosi wymierne korzyści w efektywnym i elastycznym łańcuch dostaw.

Rezultaty: Na podstawie studiów przypadków, autorzy wykazali przesłanki wdrożenia wirtualnej pracy w wybranych przedsiębiorstwach. Przesłanki wdrożenia wirtualnej pracy są wyznacznikami możliwości uzyskania korzyści w efektywnym i elastycznym łańcuch dostaw.

Wnioski: Badane studia przypadków pokazują, że wirtualna praca przynosi odmienne korzyści. W efektywnym łańcuchu dostaw, pracownicy wirtualni dla przykładu umożliwiają zwiększenie skuteczności jego działania i wyniki finansowe. W elastycznym łańcuchu dostaw praca wirtualna może być sposobem na utrzymywanie i budowanie długoterminowych relacji z dostawcami i klientami.

Słowa kluczowe: logistyka, wirtualna praca, łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, elastyczny łańcuch dostaw, efektywny łańcuch dostaw, nowe metody pracy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Wyrwich-Płotka, Sabina, and Jarosław Witkowski. "Virtualization of work in global supply chains." Logforum 12.4 (2016): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.9
APA Sabina Wyrwich-Płotka, Jarosław Witkowski (2016). Virtualization of work in global supply chains. Logforum 12 (4), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.9
ISO 690 WYRWICH-PŁOTKA, Sabina, WITKOWSKI, Jarosław. Virtualization of work in global supply chains. Logforum, 2016, 12.4: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.9