LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 5, 237-246; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.5

PORÓWNANIE WIELOKRYTERIALNYCH METOD WSPOMAGAJĄCYH PODEJMOWANIE DECZYJI - WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH

Michał Adamczak, Roman Domański, Norbert Wagener

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Obecnie teoretycy i praktycy dysponują wieloma metodami wspomagającymi proces podejmowania decyzji. Z uwagi na warunki, w jakich funkcjonują współczesne łańcuchy dostaw najbardziej interesujące wydają się metody wielokryterialne. Wykorzystanie skomplikowanych metod wymaga jednak wieloetapowej parametryzacji i przeprowadzenia rozbudowanych obliczeń.

Czy zatem efektywne jest stosowanie skomplikowanych metod?

Metody: Autorzy publikacji porównali dwie popularne wielokryterialne metody wspomagające proces podejmowani decyzji: metodę punktową ważoną (WSM) oraz metodę hierarchiczną (AHP). W modelu symulacyjnym odzwierciedlono funkcjonowanie obu tych metod. Dane wejściowe do symulacji stanowiły wartości parametrów: ocena alternatywy oraz waga kryterium.

Wyniki: Model symulacyjny opracowano w oprogramowaniu iGrafx Process for Six Sigma. Odzwierciedlono w nim funkcjonowanie dwóch wielokryterialnych metod wspomagania procesu decyzyjnego: WSM oraz AHP. Wynikami symulacji były wartości liczbowe odzwierciedlające preferencję każdej z alternatyw według każdej z metod. Za wybraną przez daną metodę alternatywę uznawano tą, której wartość wskaźnika preferencji była wyższa. W analizie wyników poszukiwano zależności pomiędzy wartościami parametrów oraz różnicą wyników przedstawioną przez obie metody. Wykorzystano w tym celu metody statystyczne w tym testowanie hipotez.

Wnioski: Przedstawione rezultaty badań symulacyjnych wskazują, że wyniki uzyskane dwiema wielokryterialnymi metodami wspomagania decyzji są do siebie bardzo zbliżone. Różnice wyników pomiędzy nimi miały miejsce częściej w warunkach niższych wartości parametru ocena alternatywy oraz w wyższych wartości parametru waga kryterium.

Słowa kluczowe: metoda ważona, metoda AHP, wielokryterialne metody wspomagania decyzji, badania symulacyjne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Adamczak, Michał, et al. "Comparison of multiple-criteria decision-making methods - results of simulation study." Logforum 12.4 (2016): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.5
APA Michał Adamczak, Roman Domański, Norbert Wagener (2016). Comparison of multiple-criteria decision-making methods - results of simulation study. Logforum 12 (4), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.5
ISO 690 ADAMCZAK, Michał, DOMAńSKI, Roman, WAGENER, Norbert. Comparison of multiple-criteria decision-making methods - results of simulation study. Logforum, 2016, 12.4: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.5