LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 6, 259-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.6

AKTYWNOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE BUDOWANIA RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Waldemar Glabiszewski

Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wielostronne współdziałanie jest immanentnym elementem każdej działalności gospodarczej i jednocześnie jednym z najważniejszych czynników sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Dlatego też autor w niniejszym opracowaniu podejmuje problem budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw, koncentrując się na kształtowaniu zdolności relacyjnych i więzi międzyorganizacyjnych, przy czym swoje poszukiwania i rozważania odnosi do małych przedsiębiorstw.
Metody: W części empirycznej swego opracowania autor stawia sobie za cel dokonanie identyfikacji zakresu i intensywności zaangażowania małych przedsiębiorstw w podejmowanie działań na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw. Podstawowe źródło danych niezbędnych do realizacji przyjętego celu stanowią wyniki badania empirycznego przeprowadzonego przez autora w 2014 r. metodą ankiety w wersji pocztowej i osobistej. Przygotowany w tym celu kwestionariusz ankiety został skierowany do losowo wybranych 500 małych przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.
Wyniki: W artykule autor pozytywnie weryfikuje przyjęte przez siebie hipotezy, w ramach, których zakłada, że małe przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu rozwój zarówno swych zdolności do nawiązywania oraz utrzymywania relacji, jak również samych relacji z partnerami w łańcuchu dostaw. Niemniej jednak ich zaangażowanie w tym zakresie jest istotnie zróżnicowane i raczej niesystematyczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które wymagają zastosowania bardziej wysublimowanych kompetencji i narzędzi.
Wnioski: Uzasadnionym wydaje się propagowanie wśród małych przedsiębiorstw teorii zdolności relacyjnych oraz koncepcji wskazujących formy ich rozwijania i wykorzystywania, nawet, jeśli przedsiębiorstwa te wydają się być uświadomione, co do wpływu jakości relacji z partnerami w łańcuchu dostaw na efekty współpracy z nimi.

Słowa kluczowe: relacje międzyorganizacyjne, współpraca, zdolności relacyjne, łańcuch dostaw, małe przedsiębiorstwa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Glabiszewski, Waldemar. "Activity of small businesses in the process of building relationships in the supply chain." Logforum 12.3 (2016): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.6
APA Waldemar Glabiszewski (2016). Activity of small businesses in the process of building relationships in the supply chain. Logforum 12 (3), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.6
ISO 690 GLABISZEWSKI, Waldemar. Activity of small businesses in the process of building relationships in the supply chain. Logforum, 2016, 12.3: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.6