LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 5, 247-257; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.5

PROCESY KONCENTRACJI W HANDLU HURTOWYM W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Szymon Strojny, Maria Chromińska

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W ostatnich latach wzrasta rola handlu, jako integratora kanałów dystrybucji w Polsce. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego, uzyskały przewagę konkurencyjną zarówno w relacjach z dostawcami, jak i w relacjach z odbiorcami. Powstaje pytanie, jak w tym kontekście wygląda sytuacja handlu hurtowego i jakie są perspektywy dalszego rozwoju tego segmentu działalności handlowej. Głównym celem pracy była identyfikacja i określenie wpływu nowych uwarunkowań rozwoju handlu hurtowego, jako elementu łańcucha dostaw. Autor przyjął hipotezę, że rozwój handlu hurtowego jest zdeterminowany przez procesy koncentracji przedsiębiorstw handlowych, które są zauważalne w Polsce w ostatnich latach.
Metody: Na podstawie literatury oraz wcześniejszych badań zidentyfikowano podstawowe procesy koncentracji w polskim handlu. Następnie, w oparciu o wyniki badań ankietowych oraz dane GUS, dokonano oceny wpływu tych trendów na rozwój handlu hurtowego oraz wskazano kierunki dalszych przemian w polskim handlu hurtowym. Badania empiryczne przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego na losowo dobranej próbie 108 przedsiębiorstw handlu hurtowego. Zakres podmiotowy badania, obejmował zarówno hurtownie niezależne jak i hurtownie sieciowe. Przedmiot badań stanowiły opinie hurtowników dotyczące tendencji rynkowych oraz procesy integracyjne zachodzące w polskim hurcie. Zakres przestrzenny badań obejmował obszar RP, a zakres czasowy obejmował lata 2014 - 2015.
Wyniki: Wyniki badań prezentują kluczowe procesy rynkowe, związane z koncentracją w handlu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, największym zagrożeniem dla rozwoju handlu hurtowego, są procesy koncentracji poziomej na szczeblu detalu. Koncentracja firm detalicznych prowadzi do skracania się kanałów dystrybucji i bezpośrednich zakupów dokonywanych przez sieci handlowe u producentów, z pominięciem szczebla hurtu. Kolejnym istotnym zagrożeniem dla hurtu jest rozwój handlu internetowego. Pomimo tych zagrożeń, hurtownicy oceniają aktualną sytuację swojej firmy, jako dobrą, co z kolei znajduje potwierdzenie w danych GUS.
Wnioski: Zidentyfikowane procesy rynkowe muszą zostać uwzględnione w strategiach działania przedsiębiorstw handlu hurtowego w Polsce. Zdaniem autora, jednym z rozwiązań, które firmy hurtowe powinny zastosować może być wdrożenie opisanej w artykule koncepcji sprzedaży wielokanałowej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo handlowe, handel hurtowy, handel wielokanałowy, sprzedaż multichannel, sprzedaż omnichannel
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Strojny, Szymon, and Maria Chromińska. "Processes of concentration of wholesale trade in poland in the light of empirical research." Logforum 12.3 (2016): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.5
APA Szymon Strojny, Maria Chromińska (2016). Processes of concentration of wholesale trade in poland in the light of empirical research. Logforum 12 (3), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.5
ISO 690 STROJNY, Szymon, CHROMIńSKA, Maria. Processes of concentration of wholesale trade in poland in the light of empirical research. Logforum, 2016, 12.3: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.5