LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 3, 215-224; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.3

GOTOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PODJĘCIA I ROZWOJU KOLABORACJI W OBSZARZE LOGISTYKI

Marcin Świtała

University of Economics in Katowice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Pomimo dużej liczby badań poświęconych różnym aspektom i formom współpracy zachodzącej w łańcuchu dostaw, zagadnienie to nadal zaliczane jest do stosunkowo słabo rozpoznanych problemów badawczych. Wobec powyższego, niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji poświęconej dalszym kierunkom rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej. Głównym celem podjętych badań była ocena gotowości przedsiębiorstw do podjęcia i rozwoju kolaboracji w obszarze logistyki.
Metody: Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł danych. Badania pierwotne przeprowadzono wśród przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługodawców logistycznych. W statystycznej analizie wyników badań użyto dwóch testów nieparametrycznych. Przyjęto, że wynik jest istotny statystycznie dla p<0,05.
Wyniki: Wyniki badań wskazują na wysoką gotowość badanych przedsiębiorstw do rozwoju współpracy wertykalnej, a statystycznie istotny wpływ na oceny respondentów miały tu dwie zmienne, tj. model dotychczasowej współpracy oraz rola, która badani pełnili w łańcuchu dostaw. Jeśli chodzi o kolaborację horyzontalną to gotowość badanych firm do jej podjęcia nie jest tak wyraźnie zauważalna jak przy współpracy wertykalnej. Różnica między średnimi ocen okazała się tu być wysoce istotna statystycznie.
Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę kolaboracji w obszarze logistyki wśród ankietowanych przedsiębiorstw, choć należy podkreślić, że badani preferują współpracę z firmami znajdującymi się na innym poziomie łańcucha dostaw. W odniesieniu do współpracy horyzontalnej otrzymane wyniki można tłumaczyć licznymi obawami respondentów dotyczącymi zachowań potencjalnych kolaborantów. Najprawdopodobniej, w tym przypadku, wśród respondentów dominuje podejście indywidualistyczne z nastawieniem rywalizacyjnym.

Słowa kluczowe: współpraca logistyczna, kolaboracja w łańcuchu dostaw, kolaboracja wertykalna i horyzontalna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Świtała, Marcin. "Enterprises\' readiness to establish and develop collaboration in the area of logistics." Logforum 12.3 (2016): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.3
APA Marcin Świtała (2016). Enterprises\' readiness to establish and develop collaboration in the area of logistics. Logforum 12 (3), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.3
ISO 690 ŚWITAłA, Marcin. Enterprises\' readiness to establish and develop collaboration in the area of logistics. Logforum, 2016, 12.3: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.3