LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(2), artykuł 6, 165-180; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.6

REORGANIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANūY OLEJOWEJ: PODEJŚCIE INNOWACYJNE

Sharfuddin Ahmed Khan1, Hanna Sawicka2

1University of Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates
2
Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem niniejszego artykułu jest reorganizacja łańcucha dostaw firmy funkcjonującej w branży olejowej, poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania skoncentrowanego na dostawach produktów i poprzez minimalizację całkowitego załadunku, wyładunku towarów i kosztów transportu.

Metody: W niniejszym artykule jest przedstawione podejście do reorganizacji łańcucha dostaw (ŁD). Składa się ono z 3 faz, tj. analizy stanu aktualnego ŁD, identyfikacji słabych stron ŁD oraz poprawy funkcjonowania ŁD. Przedstawiona wielofazowa procedura jest zweryfikowana na przykładzie rzeczywistego łańcucha dostaw, który jest poddany analizie, ocenie i reorganizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy, są definiowane jego najważniejsze mocne i słabe strony. Głównymi kryteriami oceny są koszty załadunku, wyładunku i transportu. Rekomendowana jest reorganizacja przedsiębiorstwa, zbierane są opinie osób zainteresowanych funkcjonowaniem łańcucha i zaimplementowane jest innowacyjne rozwiązanie.

Wyniki: Po udanym wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania, uzyskany rezultat pokazuje oszczędności w kosztach załadunku, wyładunku i transportu oraz poprawę poziomu świadczonych usług. Ograniczenia badawcze: Proponowana metodyka może być zastosowana w innych łańcuchach dostaw. Jednak przedstawiony sposób ograniczenia kosztów załadunku, wyładunku i transportu nie może być uznany, jako ogólna zasada dla wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto badania nie uwzględniają sytuacji ewentualnych niedoborów magazynowych.

Wnioski: Przedstawione wyniki badań koncentrują się na innowacyjnym podejściu do sieci logistycznej w wybranej firmie, a uzyskane wyniki dowodzą, że przedsiębiorstwo świadczące innowacyjne produkty, może stać się innowacyjne w sferze usług.

Słowa kluczowe: Innowacja, logistyka, transport, łańcuch dostaw, branża olejowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Khan, Sharfuddin Ahmed, and Hanna Sawicka. "Redesigning supply chain network of a lubricant company: an innovative approach." Logforum 12.2 (2016): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.6
APA Sharfuddin Ahmed Khan, Hanna Sawicka (2016). Redesigning supply chain network of a lubricant company: an innovative approach. Logforum 12 (2), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.6
ISO 690 KHAN, Sharfuddin Ahmed, SAWICKA, Hanna. Redesigning supply chain network of a lubricant company: an innovative approach. Logforum, 2016, 12.2: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.6