LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(2), artykuł 3, 129-145; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3

MODEL OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROCESU PRODUKCJI

Adam Koliński1, Bogusław Śliwczyński2, Paulina Golińska-Dawson3

1Poznan School of Logistics, Poznań, Poland
2
Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland
3
Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Działalność gospodarcza skoncentrowana na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na sprzedaż, jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw. Specyfika procesów produkcji powoduje konieczność koncentracji na czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałowego, zarówno w odniesieniu do praktyki gospodarczej, jak również w odniesieniu do literatury przedmiotu. Znaczący wpływ procesów produkcji na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oddziałując na koszty, przychody, rotację aktywów oraz cykl kapitału obrotowego, jest główną przesłanką ukierunkowania zarządzania produkcją na sposoby poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu analizy i oceny efektywności procesu produkcji w aspekcie ekonomicznym.

Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w latach 2011-2013 oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności w zarządzaniu procesami produkcji, powiązanymi łańcuchami dostaw oraz środowiskiem produkcyjnym. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia wskaźników oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania uzupełniające dotyczące stopnia ważności poszczególnych wskaźników w praktyce gospodarczej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku w 138 przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa wielkopolskiego.

Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji, który umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji parametrycznych modeli procesów i środowiska produkcji w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych.

Wnioski: Problematyka efektywności procesu produkcji, pomimo wielokrotnego podejmowania rozważań literaturowych, nie została do tej pory kompleksowo przedstawiona i opracowana. Zaprezentowana koncepcja oceny efektywności procesu produkcji dotyczy aspektu ekonomicznego. Autorzy mają świadomość konieczności sprzężenia tego zakresu analitycznego z analizą i oceną efektywności operacyjnej, kierunkując dalsze badania na kompleksową analizę i ocenę efektywności procesu produkcji oraz inżynierię wartości w jego operacyjnym kształtowaniu.

Słowa kluczowe: efektywność procesu produkcji, controlling operacyjny, strategiczna karta wyników
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Koliński, Adam, et al. "Evaluation model for production process economic efficiency." Logforum 12.2 (2016): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3
APA Adam Koliński, Bogusław Śliwczyński, Paulina Golińska-Dawson (2016). Evaluation model for production process economic efficiency. Logforum 12 (2), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3
ISO 690 KOLIŃSKI, Adam, ŚLIWCZYńSKI, Bogusław, GOLIńSKA-DAWSON, Paulina. Evaluation model for production process economic efficiency. Logforum, 2016, 12.2: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3