LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 5, 47-61; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.5

MODELOWANIE WPŁYWU TRANSPORTU LOTNICZEGO NA GOSPDOARKĘ - PRAKTYKA, PROBLEMY I PERSPEKTYWY

Sonia Huderek-Glapska1, Federico Inchausti-Sintes2, Eric Njoya3

1Poznań University of Economics, Poznan, Poland
2
Universidad De Las Palmas De Gran Canaria, Las Palmas De Gran Canaria, Spain
3
University of Huddersfield, Great Britain

Streszczenie:

Wstęp: Tematyka roli transportu lotniczego w rozwoju gospodarki regionalnej jest bardzo aktualna w dzisiejszych czasach, kiedy realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych w infrastrukturę lotniskową, z wykorzystaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.  Rosnące potrzeby transportowe i wzrost  dochodów  ludności, oznaczają, że rynek transportu lotniczego rozwija się i będzie rozwijać się w przyszłości. Temu wzrostowi towarzyszą korzyści bezpośrednie i pośrednie, które pojawiają się w otoczeniu społeczno-ekonomicznym portu lotniczego oraz w całej gospodarce. Pomiar tych korzyści jest istotny, ponieważ decyzje podejmowane w odniesieniu do transportu lotniczego mają wpływ na lokalną i regionalna gospodarkę. Najpowszechniej stosowanym narzędziem do pomiaru  efektów związanych z funkcjonowaniem lotniska jest analiza nakładów i wyników. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki metody nakładów i wyników, ukazanie jej zastosowania w pomiarze społeczno-ekonomicznych efektów transportu lotniczego w Polsce - kraju o największej dynamice rozwoju rynku lotniczego oraz przedstawienie możliwych ograniczeń metody wraz z propozycją  jej ulepszeń.

Metody: Narzędziem  zastosowanym w badaniu jest metoda  nakładów i wyników za pomocą której dokonuje się pomiaru zmian w gospodarce wywołanych aktywnością transportu lotniczego.

Wyniki: Na tle wyników analizy wpływu polskich portów lotniczych na gospodarkę kraju, przeprowadzonej w 2009 roku, ukazano rezultaty najnowszych badań opartych na danych odnoszących się do 2012 roku. Przedmiotem badań są porty lotnicze w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie. Następnie ukazano ograniczenia metody nakładów i wyników i zaproponowano ulepszenia tego modelu.

Wnioski: Właściwy pomiar wpływu funkcjonowania portu lotniczego i efektów wynikających z podejmowania  inwestycji lotniskowych na gospodarkę regionalną, prowadzi do bardziej skutecznej polityki rozwoju sektora transportu lotniczego i polityki rozwoju regionalnego. W kolejnych badaniach społeczno-ekonomicznych efektów transportu lotniczego zalecane jest zastosowanie zaawansowanej metody nakładów i wyników. 

 
Słowa kluczowe: port lotniczy, rozwój regionalny, analiza nakładów i wyników
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Huderek-Glapska, Sonia, et al. "Modeling the impact of air transport on the economy - practices, problems and prospects." Logforum 12.1 (2016): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.5
APA Sonia Huderek-Glapska, Federico Inchausti-Sintes, Eric Njoya (2016). Modeling the impact of air transport on the economy - practices, problems and prospects. Logforum 12 (1), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.5
ISO 690 HUDEREK-GLAPSKA, Sonia, INCHAUSTI-SINTES, Federico, NJOYA, Eric. Modeling the impact of air transport on the economy - practices, problems and prospects. Logforum, 2016, 12.1: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.5