LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 3, 25-35; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.3

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH - PODEJŚCIE PSYCHOSPOŁECZNE

Joanna Sadłowska-Wrzesińska

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Mimo że w europejskich zakładach pracy nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie profilaktyki i zwalczania tradycyjnych zagrożeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pracy, problem zapobiegania ryzyku psychospołecznemu należy do wyjątkowo aktualnych. Uwzględnienie ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu pracy wydają się być niezwykle istotne w odniesieniu do szerzącej się współcześnie epidemii stresu zawodowego.

Metody: artykuł oparto o analizę statystyczną wypadków przy pracy oraz analizę problemów zdrowotnych występujących w związku z wykonywaną pracą. Dokonano przeglądu najnowszych raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka psychospołecznego. Podjęto próbę eksplikacji pojęć z zakresu nowopowstających rodzajów ryzyka w odniesieniu do warunków pracy w magazynie.

Wyniki: ocenie poddano różnorodne aspekty zagrożeń występujących na stanowisku pracy magazyniera. Wskazano na deficyty w zakresie identyfikacji zagrożeń o charakterze psychospołecznym oraz zaakcentowano brak korelacji pomiędzy zadaniami zawodowymi magazyniera a jego wiedzą na temat ryzyka psychospołecznego. Na podstawie diagnozy stanu obecnego zaprezentowano egzemplifikacyjne podejście do identyfikacji zagrożeń psychospołecznych występujących w magazynie.

Wnioski: ryzyko psychospołeczne związane z pracą w magazynie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, zwiększenia ryzyka wypadków, gorszego wykonywanie zadań. Konsekwencje te oznaczają istotne oddziaływanie ryzyka psychospołecznego zarówno na poziomie jednostki, jak i na poziomie organizacji - oczekiwać więc należy wzmożonych wysiłków na rzecz uświadamiania w tym obszarze zarówno pracodawców, jak i pracobiorców.

Słowa kluczowe: BHP, bezpieczeństwo pracy, ryzyko psychospołeczne, stres, czynnik ludzki
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Sadłowska-Wrzesińska, Joanna. "Assessment of safety and health of storage workers - a psychosocial approach." Logforum 12.1 (2016): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.3
APA Joanna Sadłowska-Wrzesińska (2016). Assessment of safety and health of storage workers - a psychosocial approach. Logforum 12 (1), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.3
ISO 690 SADłOWSKA-WRZESIńSKA, Joanna. Assessment of safety and health of storage workers - a psychosocial approach. Logforum, 2016, 12.1: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.3