LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(4), artykuł 7, 387-397; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.7

ROLA PARKINGU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW HOTELU

Robert Maršanić1, Edna Mrnjavac2

1Rijeka promet PLC, Rijeka, Croatia
2
University in Rijeka, Opatija-Ika, Croatia

Streszczenie:

Wstęp: Stosunkowo niedawno tematyka zarządzania łańcuchem dostaw w branży turystycznej znalazła swoje miejsce w pracach naukowych. Produkt hotelowy jest specyficznym produktem turystycznym, składających się z wielu różnych usług i produktów. W pracy tej skoncentrowano się na firmie hotelarskiej, która w celu stworzenia takiego produktu, buduje sieć partnerów biznesowych (firmy, współpracownicy), aby skoordynować i połączyć różne aktywności zmierzające do zbudowania produktu hotelowego.
Praca ta ma wartość naukową, gdyż do tej pory nie poddano analizie naukowej znaczenia miejsc parkingowych w produkcie hotelowym z punktu widzenia nakładów ponoszonych przez hotel oraz ich wpływu na jakość produktu hotelowego.
Celem pracy jest zdefiniowanie ogólnych ram, w obrębie których występuje zarządzanie łańcuchem dostaw w odniesienie do usług parkingowych oraz udziałów wspólników w sieci.

Metody: Potrzebne do analizy dane zostały uzyskane metodą wywiadów z menadżerami hotelów. Poprzez zestawienie liczba miejsc parkingowych z pojemnością hoteli oraz ich analizę statystyczną, spróbowano znaleźć zależność między tymi czynnikami.

Wyniki: Miasta Rijeka oraz Opatija posiadają niedobór miejsc parkingowych, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Poszukiwanie wolnych miejsc parkingowych jest charakterystyczną codzienną operacją, wykonywaną przez personel hotelu. Jedną z metod postępowania jest dzierżawa tych miejsc poza terenem hotelu. Miejsca takie znajdują się czasem w sporej odległości od hotelu, co wpływa na niezadowolenie gości. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc hotelowych jest uznawane przez kierujących hotelem, za element wpływający na jakość produktu hotelowego, choć z drugiej strony w większości, nie mają oni koncepcji na rozwiązanie tego problemu. 

Wnioski: Została potwierdzona postawiona hipoteza o istotności miejsc parkingowych dla jakości produktu hotelowego. Hotele powinny dążyć do zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla swoich gości. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wygospodarowania terenu pod parking, należałoby rozważyć budowę parkingu podziemnego. Jest to drogie rozwiązanie, ale zapewniające lepsze wypełnienie hotelu przy wyższych cenach. Istotna jest współpraca z lokalnymi władzami.
Rozwiązania związane z miejscami parkingowymi w miejscach położonych daleko od hotelu, powodują niezadowolenie klientów, jednak natura tego zachowania i jego konsekwencje nie były tematem badań. W pracy wskazano również na zagadnienie parkingu dla autobusów, które także wymaga osobnych badań.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, hotel, parking
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Maršanić, Robert, and Edna Mrnjavac. "Role of parking in the hotel supply chain management ." Logforum 11.4 (2015): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.7
APA Robert Maršanić, Edna Mrnjavac (2015). Role of parking in the hotel supply chain management . Logforum 11 (4), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.7
ISO 690 MARŠANIĆ, Robert, MRNJAVAC, Edna. Role of parking in the hotel supply chain management . Logforum, 2015, 11.4: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.7