LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(4), artykuł 4, 351-358; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.4

INTEGRACJA PRODUKCJI I ZAOPATRZENIA W WARUNKACH SZCZUPŁEGO WYTWARZANIA WEDŁUG LOGIKI METODY PARTIA NA PARTIĘ - WYNIKI BADAŃ

Roman Domański, Marek Fertsch

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

 

Wstęp: Przeprowadzone badania literaturowe oraz obserwacje praktyk biznesowych wskazują, iż integracja sfery produkcji ze sferą zaopatrzenia stanowi narzędziowo mało zagospodarowany obszar nauki. Autor zauważa, iż publikacje dotyczące integracji koncentrują się najczęściej na wybranych aspektach szczegółowych i mają raczej charakter postulatywny. Obserwuje się jednocześnie brak propozycji konkretnych rozwiązań utylitarnych (instrumenty) możliwych do biznesowego stosowania.

Metody: Prace badawcze prowadzono na przestrzeni lat 2009-2010 w jednym z wielkopolskich przedsiębiorstw zaliczanych do branży obróbki mechanicznej. Rozwiązanie problemu badawczego nastąpiło w oparciu o autorską koncepcję - model integracji. Opierając się na warunkach wybranego przedsiębiorstwa (dane przemysłowe), dokonano budowy i weryfikacji kosztowej koncepcji rozwiązania (studium przypadku).

Wyniki: W całym zbiorze wyselekcjonowanych indeksów materiałowych wykazano połowiczną sprawdzalność wyników (choć w dwóch z trzech przypadków różnice kosztowe na niekorzyść metody partia na partię były niewielkie). W przypadku struktury rozpatrywanego asortymentu, dla pozycji typowo charakterystycznych dla metody PnP (grupa AX), uzyskano znaczącą zgodność wyników rzędu 67%.

Wnioski: Sformułowany problem badawczy i wynik jego rozwiązania (zaledwie 6 pozycji materiałowych), stawiają duże wymagania (ortodoksyjność) co do warunków wdrożenia. Koncepcja rozwiązania ma w obranych warunkach organizacyjnych (badane przedsiębiorstwo) wąski obszar stosowania. Należałoby to potwierdzić niezależnymi badaniami tego typu w innych przedsiębiorstwach.

 

 
Słowa kluczowe: partia na partię, selekcja asortymentu, symulacja kosztów zapasów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Domański, Roman, and Marek Fertsch. "INTEGRATION OF PRODUCTION AND SUPPLY IN THE LEAN MANUFACTURING CONDITIONS ACCORDING TO THE LOT FOR LOT METHOD LOGIC - RESULTS OF RESEARCH." Logforum 11.4 (2015): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.4
APA Roman Domański, Marek Fertsch (2015). INTEGRATION OF PRODUCTION AND SUPPLY IN THE LEAN MANUFACTURING CONDITIONS ACCORDING TO THE LOT FOR LOT METHOD LOGIC - RESULTS OF RESEARCH. Logforum 11 (4), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.4
ISO 690 DOMAŃSKI, Roman, FERTSCH, Marek. INTEGRATION OF PRODUCTION AND SUPPLY IN THE LEAN MANUFACTURING CONDITIONS ACCORDING TO THE LOT FOR LOT METHOD LOGIC - RESULTS OF RESEARCH. Logforum, 2015, 11.4: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.4