LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(4), artykuł 2, 329-340; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.2

DETERMINANTY WSPÓŁPRACY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW - WYBRANE WYNIKI BADANIA OPINII USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH I ICH KLIENTÓW

Marcin Świtała, Edyta Klosa

University of Economics in Katowice, Poland

Streszczenie:

 Wstęp: Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach współpracy usługodawców logistycznych z klientami, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy porównawczej oceny znaczenia determinant odpowiedzialnych za jej zakres i charakter, a także jakości świadczonych usług oraz zmian w polityce obsługi klienta.

Metody: Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie badań bezpośrednich, które przeprowadzono z zastosowaniem metody wywiadu kwestionariuszowego wśród 50 usługodawców logistycznych oraz 50 przedsiębiorstw zlecających obsługę logistyczną. Próbę badawczą dobrano w sposób celowy. W analizie statystycznej wykorzystano test niezależności chi-kwadrat, test U Manna-Whitneya oraz współczynniki korelacji V Cramera i rho-Spearmana.

Wyniki: Odnotowano istotne statystycznie różnice w sposobie postrzegania współpracy pomiędzy badanymi grupami. Główne rozbieżności dotyczyły poziomu zadowolenia klientów oraz oceny wpływu cen świadczonych im usług i kompetencji obsługujących ich pracowników na przebieg współpracy. Dla klientów, deklarujących większą satysfakcję z tytułu współpracy z usługodawcami, najważniejsza była jakość usług. Z kolei usługodawcy największą wagę przypisywali głównie cenie. Odnotowano także różnice w odpowiedziach dotyczących zmian w obsłudze, zwłaszcza w odniesieniu do: potencjału logistycznego, bezszkodowości dostaw oraz wymiany informacji.

Wnioski: Grupa usługobiorców okazała się mało wymagająca pod względem obsługi logistycznej. Klienci zlecali głównie usługi rutynowe, których świadczenie nie wymagało od usługodawców szczególnych umiejętności. Najprawdopodobniej właśnie dlatego, dostawcy/odbiorcy ładunków utrzymywali relacje z większą liczbą podmiotów. Nie odczuwali oni także potrzeby budowania bardziej zaawansowanych poziomów współpracy, na czym zależało przedstawicielom drugiej grupy. Odnotowane w badaniu różnice, zarówno te dotyczące hierarchii ważności poszczególnych determinant, jak i te odnoszące się do standardów obsługi, powinny zostać uwzględnione przez usługodawców podczas ich dalszej współpracy z klientami.

 
Słowa kluczowe: usługodawcy logistyczni, klienci, współpraca, obsługa logistyczna, satysfakcja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Świtała, Marcin, and Edyta Klosa. "The determinants of logistics cooperation in the supply chain - selected results of the opinion poll within logistics service providers and their customers." Logforum 11.4 (2015): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.2
APA Marcin Świtała, Edyta Klosa (2015). The determinants of logistics cooperation in the supply chain - selected results of the opinion poll within logistics service providers and their customers. Logforum 11 (4), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.2
ISO 690 ŚWITAŁA, Marcin, KLOSA, Edyta. The determinants of logistics cooperation in the supply chain - selected results of the opinion poll within logistics service providers and their customers. Logforum, 2015, 11.4: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.2