LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(3), artykuł 4, 247-258; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.4

USŁUGA INTERMODALNA W UJĘCIU SYSTEMOWYM

Mirosław Antonowicz

Kożminski University, Warsaw, Poland

Streszczenie:

 

Wstęp: Usługi transportowe możemy opisać w kategoriach systemowych.  Praktycznym wyrazem systemowego podejścia do transportu są przewozy intermodalne.  Powstanie systemu transportu intermodalnego spowodowało potrzebę kompleksowego traktowania procesów transportowych.  Operatorzy transportu intermodalnego zarządzają całym procesem organizacji świadczenia usługi. Pojawia się zatem pytanie, czy usługę oferowaną przez operatora transportu intermodalnego można traktować jako złożoną usługę systemową. Systemowość współczesnych produktów i usług polega na tym, że o ich wartości postrzeganej dla klientów decyduje fakt, iż funkcjonują one w określonym, rozszerzonym systemie produktów i/lub usług oraz sieci ich użytkowników. Prezentowany język sieci związany jest z rozwojem w naukach organizacji i zarządzania koncepcją sieci, która staje się inspirującą ideą ostatnich lat.

Metody: Dla wyjaśnienia problematyki zastosowano analizę literaturową zagadnienia transportu intermodalnego w ujęciu rozwijającej się koncepcji marketingu produktów systemowych.  W ramach przyjętego paradygmatu interpretatywnego wykorzystano badania jakościowo / ilościowe. Studium przypadku jest używane np. do opisu badanej sytuacji w ten sposób, że sam powstały opis jest rezultatem badań i może być uznany za wartościowy wkład do istniejącej wiedzy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na podstawie wyników badań na konieczność traktowania usługi oferowanej przez operatorów transportu intermodalnego w kategoriach systemowych. Ujęcie systemowe wskazuje na wielość elementów tworzących usługę i wynikające stąd możliwości kompleksowego rozwiązywania potrzeb i oczekiwań klientów.

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, iż usługę oferowaną przez operatora transportu intermodalnego można uznać za złożoną systemową usługę intermodalną. Poszerzają one wiedzę o transporcie intermodalnym stanowiąc tym samym przyczynek dla rozwoju koncepcji marketingu systemowego w usługach logistycznych.

Wnioski: Właściwa identyfikacja istoty systemowej usługi intermodalnej stanowi podstawę dla rozpoznania problemów klienta oraz proponowanych mu rozwiązań w kontekście wartości podstawowych i dodatkowych. Z tego powodu zarządzanie tworzeniem i świadczeniem usługi intermodalnej ma charakter zarządzania siecią, a wartości oferowane przez usługę intermodalną są warunkowanie elementami materialnymi bez których usługa dla klienta zgodnie z jego oczekiwaniami może zostać niewykonana.

 

 
Słowa kluczowe: transport intermodalny, usługa intermodalna, system transportowy, sieć
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Antonowicz, Mirosław . "Intermodal service - system approach." Logforum 11.3 (2015): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.4
APA Mirosław Antonowicz (2015). Intermodal service - system approach. Logforum 11 (3), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.4
ISO 690 ANTONOWICZ, Mirosław . Intermodal service - system approach. Logforum, 2015, 11.3: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.4